Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường Thù thắng | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường Thù thắng

12934
13/02/2018 - 16:30
 

Việc triệu thỉnh và cầu nguyện hướng về chư Phật, Bồ tát và chư Thượng sư Truyền thừa giác ngộ là một trong những phương tiện thiện xảo của Kim Cương thừa. Qua việc triệu thỉnh và trì niệm hồng danh, bạn đang kết nối với chư Phật, Bồ tát, những bậc thượng sư siêu việt đã viên mãn các Ba la mật, chứng đạt giác ngộ để lợi ích và ban trải năng lực gia trì tới vô lượng hữu tình. Tiểu sử và công hạnh của các Ngài là câu chuyện nhiệm mầu và bài pháp vĩ đại về hạnh xả ly, vô chấp, nhẫn nhục và niềm hỷ lạc…, chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về tình yêu thương, lòng bi mẫn và trí tuệ bao trùm khắp pháp giới.

Bài Cầu nguyện Bát Đại Cát Tường là một bài chư kinh nhật tụng thù thắng của truyền thống Kim Cương Thừa. Kinh điển dạy rằng hành giả trì tụng bài này khi tỉnh dậy liền được thành tựu, nằm niệm kinh này thấy mộng lành, ra khỏi cửa trì niệm thời thắng lợi, niệm kinh này việc gì cũng thành công. Thường nhớ niệm tăng phúc lộc thọ, viên mãn an lạc như sở nguyện, trừ nghiệp chướng để đạt nhân thiên, cho đến khi đắc định thù thắng.

Chúng tôi xin đăng bài Kinh này vì lợi ích của mọi hành giả thực hành Bồ đề tâm, kèm theo phần âm thanh trì tụng từ kim khẩu của Bậc Toàn Tri Tôn Quý, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ mang tới vô lượng ân đức gia trì, thành tựu thế gian và xuất thế gian cho bạn!

Mong nguyện bình an, cát tường, thành tựu đến với bạn cùng hết thảy pháp giới quần sinh. Nguyện cầu năng lực của Tình yêu thương và Trí tuệ trở thành cội nguồn của mọi thành công và chân hạnh phúc!

 

Xin tải phần nghi quỹ trì tụng tại đây

Xin tải phần âm thanh trì tụng tại đây

Drukpa Việt Nam

File âm thanh

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF
That la hay va tuyet voi
Nguyen anh thang 2 năm 1 tháng 1 tháng

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,204,146
Số người trực tuyến: