Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Phật A Di Đà

 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 
Chủng tử tựSHRI
Tâm chân ngôn:  OM AH MI DEWA SHRI

 

 
QUAY LẠI