Video - Niềm tin vào mười phương ba đời Chư Phật | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Niềm tin vào mười phương ba đời Chư Phật

471
16/03/2021 - 19:44
“Trong kinh điển Đại thừa tin tưởng rằng có rất nhiều chư Phật và Bồ tát trong pháp giới này. Mỗi Đức Phật thị hiện một hình tướng khác nhau, thể hiện một trí tuệ khác nhau, biểu trưng cho những xúc tình được chuyển hóa. Ví dụ như Ngũ Trí Như Lai hay mười phương Ngũ Trí, một trăm Đức Phật, một nghìn Đức Phật. Vô số Bồ tát như Tám Bồ tát, mười sáu Bồ tát. Chư Phật vô số, vô biên chứ không phải chỉ có một Đức Phật…”.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,021
Số người trực tuyến: