Bardo - Kệ Cầu nguyện Vãng sinh Tịnh độ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bardo - Kệ Cầu nguyện Vãng sinh Tịnh độ

4114
25/10/2016 - 09:00

(Thangka cảnh giới Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà)

EHMAHO/ NGOTSHAR SANGGYE NANGWA THAYE TANG/
Kính lễ! Vô Lượng Quang Phật nan tư nghì

YESU JOWO THUGJE CHHENPO TANG/
Bên phải: Đại Bi Quán Thế Âm

YONTU SEMPA THUCHHEN THOBNAM LA/
Bên trái: Đại Lực Đại Thế Chí

SANGGYE JANGSEM PAGMED KHORGYI KOR/
Vô lượng Phật, Bồ tát vi nhiễu

DEKYID NGOTSHAR PAGTU MEDPA YI/
Chỉ có diệu lạc không bệnh khổ

DEWACHEN ZHE JAWEI ZHINGKHAM TER/
Chính là miền Cực lạc vô biên

DAGNI DINE TSHEPHOE GYURMA THAG/
Xin nguyện cầu ngay lúc mệnh chung

KYEWA ZHENGYI BARMA CHHOEPA RU/
Sát na trực sinh Cực lạc quốc

TERU KYENE NANGTHEI ZHELTHONG SHOG/
Vừa sinh liền được thấy Từ tôn

DEKE DAGKI MONLAM TABPA DI/
Con nay phát nguyện như vậy rồi

CHHOGCHUI SANGGYE JANGSEM THAMCHED KYI/
Nguyện cầu chư Phật cùng Bồ tát

GEGMED DrUBPAR JINGYI LABTU SOL/
Gia trì con thành tựu vô ngại

TEDYATHA PENTSA DrIYA AHWA BODHA NAYA SOHA/

CHHOGTUE GYELWA SrECHE GONG/
Chư Phật, Bồ tát hộ niệm con

TSHOGNYI DZOGLA JEYI RANG/
Tư lương viên mãn con tùy hỷ

DAGKI TUESUM GESAG PA/
Ba đời công đức con tích luỹ

KONCHHOG SUMLA CHHOEPA BUL/
Tất cúng dàng Tam Bảo Thế Tôn

GYELWEI TENPA PHELGYUR CHIG/
Nguyện xin Phật pháp mãi hưng long

GEWA SEMCHEN KUNLA NGO/
Thiện nghiệp hồi hướng khắp hữu tình

DrOKUN SANGGYE THOBGYUR CHIG/
Nguyện các chúng sinh thành Phật đạo

GETSA THAMCHED CHIGDUE TE/
Chứa nhóm tất cả các thiện căn

DAGKI GYUELA MINGYUR CHIG/
Duy nguyện tự tâm được thành thục

DrIBNYI TAGNE TSHOGDZOG TE/
Hai chướng thanh tịnh mãn tư lương

TSHERING NEMED NYAMTOG PHEL/
Trường thọ không bệnh tăng chứng ngộ

TSHEDIR SACHU NONGYUR CHIG/
Nguyện con sinh lên ngôi Thập địa.
,
NAMZHI TSHEPHOE GYURMA THAG/
Nguyện con khi gặp lúc mệnh chung

DEWACHEN TU KYEGYUR CHIG/
Trong sát na liền sinh cảnh An lạc

KYENE PADME KHAJE TE/
Sinh rồi hoa nở liền tỏ ngộ

LUETEN TELA SANGGYE SHOG/
Tức thân sát na liền thành Phật

JANGCHHUB THOBNE JISrID TU/
Chứng ngộ thần thông chẳng nghĩ bàn

TrULPE DrOWA DrENPAR SHOG/
Nương nguyện lực trở lại độ quần sinh.

DEWACHEN KYI ZHINGKHAM NA/
Nơi quốc độ tịnh thanh Cực lạc

SANGGYE OEPAGMED PA ZHUG/
Chính là chốn Phật Vô Lượng Quang

MONLAM TABPEI THrUNGSA YIN/
Con xin nguyện vãng sinh Tịnh độ

ZHINGCHHOG DERU KYEWAR SHOG/
Nguyện được sinh về Vô Thượng giới.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,019
Số người trực tuyến: