Nghi quỹ tu trì Ba mươi bảy phẩm Bồ Tát Hạnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghi quỹ tu trì Ba mươi bảy phẩm Bồ Tát Hạnh

895
08/07/2016 - 13:03


BẬC TOÀN TRI TỐI TÔN QUÝ ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA

 

BA MƯƠI BẢY PHẨM  BỒ TÁT HẠNH

(Pháp bảo Truyền Thừa Drukpa) 

NAMO LOKESHOARAYA/
Đỉnh lễ Quan Âm Đại Bi Chủ

KANGKI CHHOEKUN DrO ONG MEDZIG KYANG/
Tuy thấy vạn pháp vô lai khứ

DrOWEI TONLA CHIGTU TSONDZED PA/
Duy chỉ một lòng lợi chúng sinh

LAMA CHHOGTANG CHENREZIG GON LA/
Trước Đức Bản tôn Quán Thế Âm

TAGTU GOSUM GUEPE CHHAGTSHELLO/ 
Con đem ba nghiệp cung kính lễ

PHENDEI JUNGNE DZOGPEI SANGGYE NAM/
Bậc chính đẳng giác, nguồn an lạc

DAMCHOE DrUBLE JUNGTE DEYANG NI/
Từ tu chính pháp mà hiện thân

DEYI LAGLEN SHELA RAGLE PE/
Tu pháp luôn nương nhờ trí tuệ

GYELSrE NAMKYI LAGLEN SHEPAR JA/
Con xin tuyên thuyết Hạnh Bồ đề.

 
Phẩm thứ 1
 

TELDJOR DrUCHHEN NYEDKA THOBTUE DIR/
Đời nay may mắn được thân người
Thuyền lớn đủ mười tám duyên hy hữu.

DAGZHEN KHORWEI TSHOLE DrELJEI CHHIR/
Vì muốn ta người mau thoát khỏi
Biển lớn luân hồi ngập khổ đau

NYINTANG TSHENTU YELWA MEDPAR NI/
Ngày đêm siêng năng không lười biếng

NYENSAM GOMPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Văn - Tư - Tu, Bồ tát hạnh nên hành.

 
Phẩm thứ 2
 

NYENGYI CHHOGLA DOECHHAG CHHUTAR YO/
Với người tham mến tâm tham luyến
Gió lòng lay động lũ cuốn thân

DrAYI CHHOGLA ZHEDANG METAR BAR/
Sân hận oán hờn tựa lửa thiêu.
Với kẻ không ưa tâm hiềm giận

LANGDOR JEPEI TIMUG MUNNAG CHEN/
Vô minh quên hẳn chân giáo pháp
Nên còn thủ xả mãi si mê

PHAYUL PONGWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Nay giã từ quê hương bám chấp
Xả ly chấp trước Phật tử hành.Phẩm thứ 3


YULNGEN PANGPE NYONMONG RIMGYI DrIB/
Xa ác cảnh nhị chướng dần tự hoại

NAMYENG MEDPE GEJOR NGANGGI PHEL/
Lìa tán loạn thì thiện hạnh tự tăng.

RIGPA DANGPE CHHOELA NGESHE KYE/
Tâm trí lắng trong chân Pháp liền thấu đạt

WENPA TENPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Thâm sơn thanh tịnh Bồ tát nương về.


  
Phẩm thứ 4
 

YUNRING DrOGPEI DZASHE SOSOR DrEL/
Dù bao lâu sống cùng quyến thuộc
Sẽ đến ngày sinh tử biệt ly

BEPE DrUBPEI NORDZE SHULDU LUE/
Bao tài sản một đời ta nỗ lực
Phút lâm chung để lại hết cho đời

 LUEKYI DrONKHANG NAMSHE DrONPOE BOR/
Thân ta quán trọ, Tâm là khách,
Sẽ đến ngày khách từ giã ra đi

TSHEDI LOETANG GYELSrE LAGLEN YIN/
Vậy nên chi bám chấp đời này,
Xả chấp trước là hạnh chân Phật tử.


Phẩm thứ 5
 

KANGTANG DrOGNA TUGSUM PHELGYUR ZHING/
Gần bạn xấu khiến tăng thêm ba độc,

THOESAM GOMPEI JAWA NYAMGYUR PA/
Văn - Tư - Tu hư hoại chẳng còn gì,

JAMTANG NYINGJE MEDPAR GYURJED PEI/
Thiện hạnh cùng từ bi tâm đều loạn,

DrOGNGEN PONGWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Xa lìa bạn ác, Bồ tát mau hành.

Phẩm thứ 6


KANGZHIG TENNA NYEPA ZEGYUR ZHING/
Nương bạn lành khiến ác pháp dần tiêu,

YONTEN YARNGOE DATAR PHELGYUR WEI/
Thiện pháp dần tăng như trăng đầu tháng,

SHENYEN TAMPA RANGGI LUEWE KYANG/
So thân mình Thiện tri thức quý hơn,

CHEPAR DZINPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Thầy hay, bạn tốt Bồ tát nương nhờ.

 

Phẩm thứ 7

RANGYANG KHORWE TSONRAR CHINGWA YI/
Ngục tù sinh tử tự mình trói buộc,

JIGTEN LHAYI SUZHIG KYOBPAR NUE/
Dù Thượng đế, những người trong Tam giới,
Không ai đủ năng lực cứu ta

TECHHIR KANGLA KYABNA MILU WEI/
Duy Tam Bảo - thuyền Từ chân cứu độ,

KONCHHOG KYABDrO GYELSrE LAGLEN YIN/
Quy y nương tựa Bồ tát tìm về.

 
Phẩm thứ 8
 

SHINTU ZOEKEI NGENSONG DUGNGEL NAM/
Ác thú tam đồ khổ khó nhẫn,

DIGPEI LEKYI DrEBUR THUBPE SUNG/
Phật dạy rằng ác nghiệp là nhân.

TECHHIR SOGLA BABKYANG DIGPEI LE/
Cho dù mất mạng bỏ thân,

NAMYANG MIJED GYELSrE LAGLEN YIN/
Cũng không gây tội là chân hạnh lành.Phẩm thứ 9

SrIDSUM DEWA TSOATSEI ZILPA ZHIN/
Vui Tam giới như sương đầu ngọn cỏ,

YUETSAM ZHIGKI JIGPEI CHHOECHEN YIN/
Thoáng sinh, thoáng diệt một sát na.

NAMYANG MIGYUR THARPEI GOPHANG CHHOG/
Duy Phật quả tối thượng không thay đổi,

TONTU NYERWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Nỗ lực chứng ngộ, Bồ tát nên hành.
 


Phẩm thứ 10

THOGMED TUENE DAGLA TSEWA CHEN/
Vô thủy tới nay chúng sinh mẹ,

MANAM DUGNA RANGDE CHIZHIG JA/
Còn đương trầm nịch, lỡ mình vui.

TECHHIR THAYE SEMCHEN DrELJEI CHHIR/
Vì độ vô biên chúng hữu tình,

JANGCHHUB SEMKYE GYELSrE LAGLEN YIN/
Phát Bồ đề tâm - Phật tử hành.


Phẩm thứ 11
 

DUGNGEL MALUE DAGDE DOELE JUNG/
Chúng sinh xưa nay chìm đau khổ,
Chỉ vì lo hạnh phúc riêng mình.

DZOGPEI SANGGYE ZHENPHEN SEMLE THrUNG/
Chư Phật từ bi lòng thương xót,
Duy chỉ lợi tha, Phật đản sinh.

TECHHIR DAGDE ZHENGYI DUGNGEL TAG/
Nương theo gương Phật, bao hạnh phúc,
Đổi cho người, ta nhận khổ đau.

YANGTAG JEWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Đây mới là hạnh chân Phật tử,
Hãy một lòng dốc chí vâng theo.


Phẩm thứ 12
 

SUDAG DOECHHEN WANGKI DAGKI NOR/
Ai đó vì tham tự mình trộm,

THAMCHED THrOGKHAM THrOGTU JUGNA YANG/
Hoặc xúi người trộm cướp của ta.

LUETANG LONGCHOE TUESUM GEWA NAM/
Lòng vẫn xót thương ta hồi hướng,
Thân thể, tài sản cùng thiện nghiệp.
Mà ta đã tích lũy nhiều đời,
Nguyện tặng cho người không hối tiếc.

TELA NGOWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Như thế mới là hạnh Bồ đề.
 

Phẩm thứ 13
 

DAGLA NYEPA CHUNGZED MEDZHIN TU/
Ta dù không chút lỗi lầm,

KANGTAG DAGKI GOWO CHOEJED NA ANG/
Người kia vô cớ đến ta chém đầu.

NYINGJEI WANGKI TEYI DIGPA NAM/
Nương sức mạnh lòng từ bi thương xót

DAGLA LENPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Nhận tội thay người, hạnh chân tu.


Phẩm thứ 14


GAZHIG DAGLA MINYEN NATSHOG PA/
Nếu ai đó đem bao lời hủy báng,

TONGSUM KHYABPAR DrOGPAR JENA YANG/
Truyền lỗi ta trước cả muôn người.

JAMPEI SEMKYI LARYANG TENYI KYI/
Tâm ta vẫn một lòng bi mẫn,

YONTEN DZOEPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Vẫn tán dương thiện hạnh của người,
Như thế mới là chân Phật tử.
 

Phẩm thứ 15
 

DrOMANG DUEPEI WUESU GAZHIG KI/
Trong công chúng, người sinh ác ý,

TSHANGNE TrUESHING TSHIGNGEN MANA YANG/
Nói xấu ta, bới móc mọi lỗi lầm.

TELA GEWEI SHEKYI DUSHE KYI/
Tâm tỉnh thức ta coi là Thầy bạn,

KUEPE DUEPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Cung kính cúi đầu, ấy hạnh Bồ đề.


Phẩm thứ 16
 
 

DAGGI BUZHIN CHEPAR KYANGPEI MI/
Thương yêu người khác như con ruột,

DAGLA DrAZHIN TAWAR JENA YANG/
Ngườt trở mặt oán hận lại ta.

NEKYI TABPEI BULA MAZHIN TU/
Lòng không đổi coi như con ốm bệnh,

LHAGPAR TSEWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Thương nhiều hơn, ấy hạnh Bồ đề.


Phẩm thứ 17

RANGTANG NYAMPAM MENPEI KYEWO YI/
Với huynh đệ kém, bằng, ta coi trọng,

NGAGYEL WANGKI NYETHAB JEDNA YANG/
Người kiêu mạn khinh miệt, hủy nhục ta.

LAMA ZHINTU GUEPE DAGNYI KYI/
Lòng cung kính, ta đỉnh lễ tri ân,

CHIWOR LENPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Tôn trọng như Thầy, ấy hạnh Bồ đề.


Phẩm thứ 18


TSHOWE PHONGSHING TAGTU MIYI NYE/
Nhỡ khi bệnh trọng, gia bần,

TSHABCHHEN NETANG DONGYI TABKYANG LAR/
Ma xâm, nghiệp chướng muôn phần khổ đau.

DrOKUN DIGDUG DAGLA LENJED CHING/
Không khiếp nhược, khổ đau gánh chịu

ZHUMPA MEDPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Là hạnh tu cao quý vô ngần.


Phẩm thứ 19
 

NYENPAR DrAGSHING DrOMANG CHIWOE TUE/
Tuy nổi tiếng muôn người kính nể,

NAMTHOE BUYI NORDrA THOBGYUR KYANG/
Của cải đầy như Tài bảo Thiên vương.

SrIDPEI PELJOR NYINGPO MEDZIG NE/
Nhưng thấy rõ vinh hoa không thực nghĩa,

KHENGPA MEDPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Lìa kiêu mạn ấy hạnh Bồ đề.

 

Phẩm thứ 20

RANGKI ZHEDANG DrAWO MATHUL NA/
Nếu sân giận trong lòng chưa chế ngự,

CHHIROL DrAWO TULZHING PHELWAR GYUR/
Thì bên ngoài kẻ thù sẽ càng tăng.

DECHHIR JAMTANG NYINGJEI MAGPUNG KI/
Chỉ Từ bi quân là sức mạnh,

RANGGYUD DULWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Thuần phục tự tâm, Phật tử hành.

 

Phẩm thứ 21


DOEPEI YONTEN LENTSHEI CHHUTANG DrA/
Tham đắm sáu trần như uống nước mặn,

JITSAM CHOEKYANG SrEPA PHELWAR GYUR/
Càng uống lại càng khát nhiều thêm.

KANGLA ZHENCHHAG KYEWEI NGOEPO NAM/
Sáu trần hấp dẫn sáu căn tham ái,

THrELLA PONGWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Tức thời buông xả, Phật tử hành.


 
Phẩm thứ 22
 

JITAR NANGWA DITAG RANGKI SEM/
Vạn pháp đều do tâm biến hiện,

SEMNYID DOENE TrOEPEI THATANG DrEL/
Bản Tâm nguyên thủy vốn tính không.

TENYID SHENE ZUNGDZIN TSHENMA NAM/
Thấy rõ nhị nguyên không thực tính,

YIDLA MIJED GYELSrE LAGLEN YIN/
Xa lìa phân biệt, Phật tử hành.


Phẩm thứ 23


YIDTU ONGWEI YULTANG THrEDPA NA/
Khi gặp cảnh vui tươi đẹp ý,

JARGYI TUEKYI JATSHON JIZHIN TU/
Quán huyễn như cầu vồng mùa hạ.

DZEPAR NANGYANG DENPAR MITA ZHING/
Tuy mỹ lệ nhưng không thực chất,

ZHENCHHAG PONGWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Xả ly tham chấp, Phật tử hành

 

Phẩm thứ 24


DUGNGEL NATSHOG MILAM BUSHI TAR/
Vọng chấp thật thường gây đau khổ,

THrULNANG DENPAR ZUNGWE AHTHANG CHHED/
Mọi đau khổ như mộng chết con trai.

TECHHIR MITHUN KYENTANG THrEDPEI TSHE
Khi nghịch cảnh khổ đau ta gặp,

THrULPAR TAWA GYELSE LAGLEN YIN/
Quán là hư vọng, Phật tử hành.

 

Phẩm thứ 25


JANGCHHUB DOEPE LUEKYANG TANGGOE NA/
Cầu Giác ngộ sẵn sàng thân còn bỏ,

CHHIROL NGOEPO NAMLA MOECHI GOE/
Huống chi là những vật ngoại thân.

TECHHIR LENTANG NAMMIN MIRE WEI/
Bố thí, cúng dàng không hy vọng,

JINWA TONGWA GYELSE LAGLEN YIN/
Không mong báo đáp, Phật tử hành.
 

 

Phẩm thứ 26
 

TSHULTHrIM MEDPAR RANGTON MIDrUB NA/
Không giữ giới tự lợi khó thành,

ZHENTON DrUBPAR DOEPA GEDMOE NE/
Nếu muốn lợi tha càng khó khăn.

TECHHIR SrIDPEI DUNPA MEDPA YI/
Tham luyến thế gian ta buông xả,

TSHULTHrIM SrUNGWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Chuyên tinh trì giới, Phật tử hành.

 

Phẩm thứ 27
 

GEWEI LONGCHOE DOEPEI GYELSrE LA/
Phật tử mong tích lũy nghiệp lành,

NOEJE THAMCHED RINCHHEN TERTANG TSHUNG/
Nên thấy oan gia như kho báu.

TECHHIR KUNLA ZHEDrE MEDPA YI/
Với người hại mình tâm không hận

ZOEPA GOMPA GYELSE LAGLEN YIN/
Tu tâm nhẫn nhục, Phật tử hành.Phẩm thứ 28


RANGTON BAZHIG DrUBPEI NYENRANG YANG/
Người Nhị thừa tuy chỉ cầu tự lợi,

GOLA MESHOR DOGTAR TSONTHONG NA/
Còn gắng công như cứu lửa cháy đầu.

DrOKUN TONTU YONTEN JUNGNE KYI/
Bồ tát lợi sinh khơi nguồn đức,

TSHONDrUE TSOMPA GYELSE LAGLEN YIN/
Phát đại Tinh tiến, Phật tử hành.

 

Phẩm thứ 29
 

ZHINE RABTU DENPEI LHAGTHONG KI/
Dù tu thiền định được thành tựu,
Mà không phát triển trí giác ngộ

NYONMONG NAMPAR JOMPE SHEJE NE/
Làm sao nhổ tận gốc não phiền,
Chỉ chân trí tuệ năng đoạn hết.

ZUGMÉD ZHILÉ YANGTAG DEPA YI/
Bởi vậy hãy rời Tứ vô sắc,

SAMTEN GOMPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Thiền định Ba la mật, Phật tử hành.
 


Phẩm thứ 30
 

SHERAB MEDNA PHAROL CHHINNGA YI/
Nếu không tuệ giác dẫn ngũ độ

DZOGPEI JANGCHHUB THOBPAR MINUE PE/
Phật quả Chính giác chẳng thể thành.

THABTANG DENZHING KHORSUM MITOG PEI/
Phương tiện cần Tam luân không tịch,

SHERAB GOMPA GYELSE LAGLEN YIN/
Trí tuệ sáng soi, Phật tử hành.

 

Phẩm thứ 31
 

RANGKI THrULPA RANGKI MATAG NA/
Nếu không vi tế xét lỗi mình,

CHHOEPEI ZUGKYI CHHOEMIN JESrID PE/
Dù đạo mạo nhưng không thực chất.

TECHHIR GYUNTU RANGGI THrULPA LA/
Thế nên luôn luôn hằng quán sát,

TAGNE PONGWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Đoạn hết lỗi mình, Phật tử hành.

 

Phẩm thứ 32
 

NYONMONG WANGKI GYELSrE ZHENTAG KI/
Do sức mạnh phiền não che tâm

NYEPA LENGNA RANGNYI NYAMGYUR WE/
Chỉ trích lỗi người, mình tổn đức

THEGPA CHHELA ZHUGPEI KANGZAG KI/
Với người tu tập hạnh Đại Thừa,

NYEPA MIMrA GYELSE LAGLEN YIN/
Không nói lỗi người, chân Phật tử.

 

Phẩm thứ 33
 

NYEKUR WANGKI PHENTSHUN TSOEGYUR ZHING/
Tham danh ham lợi nên tranh luận,

THOESAM GOMPEI JAWA NYAMGYUR PE/
Văn - Tư - Tu sẽ dần dần tổn hao.

DZASHE KHYIMTANG JINDAG KHYIMNAM LA/
Nhà đại thí chủ cùng bằng hữu,

CHHAGPA PONGWA GYELSE LAGLEN YIN/
Xa lìa tham chấp, Phật tử hành.


Phẩm thứ 34
 

TSUBMOE TSHIGKI ZHENSEM THrUGGYUR ZHING/
Lời thô ác khẩu não tâm người,

GYELWEI SrEKYI CHOETSHUL NYAMGYUR WE/
Lại tổn hạnh nghi của tự thân

TECHHIR ZHENGYI YIDTU MI ONG WEI/.
Những lời khiến đau lòng người khác,

TSHIGTSUB PONGWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Tuyệt dứt ác ngôn, Phật tử hành.

 

Phẩm thứ 35
 

NYONMONG GOMNA NYENPOE DOGKA WE/
Phiền não, tập khí khó đối trị,

DrENSHE KYEWUE NYENPOE TSHONZUNG NE/
Minh trì Chính niệm là binh khí.

CHHAGSOG NYONMONG TANGPO KYEMA THAG/
Tham, sân, phiền não vừa khởi sinh,

BURJOM JEDPA GYELSrE LAGLEN YIN/
Tự giác chiếu soi, Phật tử hành.

 


Phẩm thứ 36
 

DORNA KANGTU CHOELAM CHIJED KYANG/
Dù làm việc gì hay ở đâu,

RANGKI SEMKYI NEKAB CHIDrA ZHE/
Cần quán động cơ đang thế nào

GYUNTU DrENTANG SHEZHIN DENPA YI/
Phản quang chính niệm hằng soi chiếu,

ZHENTON DrUBPA GYELSE LAGLEN YIN/
Thành tựu lợi tha, Phật tử hành.


Phẩm thứ 37

DETAR TSONPE DrUBPEI GEWA NAM/
Vì trừ biển khổ của chúng sinh,

THAYE DrOWEI DUGNGEL SELJEI CHHIR/
Siêng tu thành tựu các thiện pháp.

KHORSUM NAMPAR DAGPEI SHERAB KYI/
Tam luân không tịch, thanh tịnh tuệ,

JANGCHHUB NGOWA GYELSrE LAGLEN YIN/
Hồi hướng Bồ đề, Phật tử hành.

DOGYUD TENCHOE NAMLE SUNGPEI DON/
Con nay nương vào Kinh, Luận điển,

TAMPA NAMKYI SUNGKI DJEDrANG NE/
Theo những điều Thánh chúng diễn tuyên.

GYELSrE NAMKYI LAGLEN SUMCHU DUN/
Giúp người muốn học Bồ tát hạnh,

GYELSrE LAMLA LOBDOE TONTU KOD/
Nên soạn Ba bảy phẩm Bồ đề.

LODrOE MENZHING JANGPA CHHUNGWEI CHHIR/
Tài mọn sơ học, văn chưa tinh,

KHEPA GYEPEI DEBJOR MACHHI KYANG/
Hiền nhân xem đến xin hoan hỉ.

DOTANG TAMPEI SUNGLA TENPEI CHHIR/
Nhưng vẫn y Kinh Luận Thánh nhân,

GYELSrE LAGLEN THrULMED LEGPAR SEM/
Khiến người thực hành không lầm lỗi.

ONKYANG GYELSE CHOEPA LABCHHEN NAM/
Hạnh Bồ tát mênh mông vô lượng,

LOMEN DAGTrE TINGPAG KAWEI CHHIR/
Trí tuệ con hạn hẹp vô cùng.

GELTANG MADrEL LASOG NYEPEI TSHOG/
Xin bậc Trí giả rộng tha thứ,

TAMPA NAMKYI ZOEPA DZEDTU SOL/
Đạt lý, xả bỏ mọi ngôn từ.

TELE JUNGWEI GEWA DrOWA KUN/
Hồi hướng công đức thù thắng này,

TONTAM KUNDZOB JANGCHHUB SEMCHHOG KI/
Nguyện cầu hết thảy chúng hữu tình

SrIDTANG ZHIWEI THALA MINE PEI/
Chứng đạt tâm giác ngộ tối thượng,
Chân - Tục nhị đế vốn dung thông,
Niết bàn, sinh tử không bám chấp.

CHENREZIG GON TETANG TSHUNGPAR SHOG/
Thành tựu đại bi Quán Thế Âm,
Che chở cứu độ chúng hữu tình.


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,829,334
Số người trực tuyến: