Thông điệp tháng Saga Dawa: Phát tâm đại bi là cách hiệu quả nhất để tích lũy công đức! | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thông điệp tháng Saga Dawa: Phát tâm đại bi là cách hiệu quả nhất để tích lũy công đức!

308
28/05/2023 - 17:43

Theo lịch Kim Cương Thừa, tháng Phật Đản là thời gian Đại cát tường, vì đây là thời gian Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh, chứng đắc giác ngộ và xả ly đời sống thế gian và cũng là tháng Ngài thể nhập Đại Niết bàn. Vì thế, mọi thiện nghiệp chúng ta làm trong tháng Phật Đản đều được tăng trưởng hàng triệu lần.

Từng ngày từng ngày chúng ta cần tránh làm các việc ác, làm các việc thiện, giữ gìn trai giới, tu tập Phật pháp, thiền định và tích lũy công đức để đạt giác ngộ, vì lợi ích của bản thân và tất cả hữu tình.

Trong tháng Phật Đản này, tất cả thiện nghiệp đều tăng trưởng gấp bội. Vì thế, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Hãy tinh tiến thực hành tiêu trừ các ác nghiệp tham, sân, si của thân, khẩu, ý.

Chúng ta nên ăn chay để thực hành bi mẫn hướng về chúng sinh, thể hiện tâm đại bi bằng hành động. Ngoài ra, hãy thực hành tất cả các thiện nghiệp trưởng dưỡng tình yêu thương, bi mẫn, đỉnh lễ Phật, đi nhiễu Tháp, cúng dường, bố thí, che chở cho những người khốn khó, giúp đỡ những người đang bị khổ ách…

Tuy có rất nhiều cách để tích lũy công đức nhưng cách hiệu quả nhất là có tâm từ bi vô lượng.

Lòng từ ái giống như tình yêu thương mẹ dành cho con, vì thế chúng ta luôn mong nguyện tất cả chúng sinh hữu tình đều đắc an lạc và nhân của an lạc. Lòng bi mẫn che chở cho tất cả chúng sinh hữu tình khỏi mọi khổ đau của đời sống luân hồi.

Tất cả chúng ta đều có lòng bi mẫn, muốn giúp chúng sinh thoát khổ, thế nhưng hiện giờ lòng bi mẫn đó còn hữu hạn. Chúng ta cần hướng lòng bi mẫn về hết thảy hữu tình không có ngoại lệ, không phân biệt thân hay sơ, bạn hay thù…

Trong vô lượng kiếp sống luân hồi, tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ ta, từng hết lòng yêu thương, che chở ta.  Vì thế cần phát tâm đại bi hướng về tất cả chúng sinh, mong nguyện chúng sinh đều thoát khổ và nhân của khổ đau.

Tâm đại bi là nền tảng cho Bồ đề tâm nguyện, tâm mong cầu giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nếu có thể tiêu trừ một loại bệnh tật, một nỗi khổ đau thì chúng ta đã đạt công đức vô cùng to lớn. Nhưng nếu có thể cứu giúp tất cả chúng sinh hữu tình thoát khỏi tất cả khổ đau thì công đức đó chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, việc phát tâm đại bi là điều rất quan trọng và là cách hiệu quả nhất để tích lũy công đức.

Công đức và trí tuệ luôn song hành cùng nhau. Khi tích lũy đủ công đức thì trí tuệ liền ló rạng. Nhờ tích lũy công đức và trí tuệ mà chúng ta đạt được giác ngộ. Chỉ cần có tâm nguyện đạt giác ngộ cũng đã là một công đức to lớn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bậc Hộ trì và chốn quy y cho tất cả chúng sinh. Vì thế chúng ta cần tinh tiến phát tâm nguyện chí thành và tín tâm to lớn hướng về Đức Phật, nhớ đến các phẩm chất và các công hạnh vĩ đại vô lượng vô biên của Ngài.

Sát trần tâm niệm đếm biết được

Nước trong biển uống khó hết được

Lường được hư không đo được gió

Không thể nói hết công đức Phật

Trên trời dưới đất ai bằng Phật

Mười phương thế giới ai sánh tày

Ta thấy tận cùng khắp thế gian

Hết thảy không ai như đức Phật.

Hãy trì tụng chân ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - TAYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKYAMUNI YE SOHA, tinh tiến thực hành mọi thiện hạnh thân, khẩu, ý để tịnh hóa các ác nghiệp và tích lũy công đức to lớn.

Mong nguyện tất cả tâm nguyện đều viên mãn thành tựu!

Mong nguyện Phật, Pháp, Tăng luôn ban ân phúc gia trì cát tường !

Nguyện cầu Phật pháp trải khắp muôn phương và trường tồn mãi mãi vì lợi ích hết thảy khổ não hữu tình!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,069,019
Số người trực tuyến: