Bardo - Kệ Cầu nguyện Vãng sinh Tịnh độ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bardo - Kệ Cầu nguyện Vãng sinh Tịnh độ

729
25/10/2016 - 09:00

(Thangka cảnh giới Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà)

EHMAHO/ NGOTSHAR SANGGYE NANGWA THAYE TANG/
Kính lễ! Vô Lượng Quang Phật nan tư nghì

YESU JOWO THUGJE CHHENPO TANG/
Bên phải: Đại Bi Quán Thế Âm

YONTU SEMPA THUCHHEN THOBNAM LA/
Bên trái: Đại Lực Đại Thế Chí

SANGGYE JANGSEM PAGMED KHORGYI KOR/
Vô lượng Phật, Bồ tát vi nhiễu

DEKYID NGOTSHAR PAGTU MEDPA YI/
Chỉ có diệu lạc không bệnh khổ

DEWACHEN ZHE JAWEI ZHINGKHAM TER/
Chính là miền Cực lạc vô biên

DAGNI DINE TSHEPHOE GYURMA THAG/
Xin nguyện cầu ngay lúc mệnh chung

KYEWA ZHENGYI BARMA CHHOEPA RU/
Sát na trực sinh Cực lạc quốc

TERU KYENE NANGTHEI ZHELTHONG SHOG/
Vừa sinh liền được thấy Từ tôn

DEKE DAGKI MONLAM TABPA DI/
Con nay phát nguyện như vậy rồi

CHHOGCHUI SANGGYE JANGSEM THAMCHED KYI/
Nguyện cầu chư Phật cùng Bồ tát

GEGMED DrUBPAR JINGYI LABTU SOL/
Gia trì con thành tựu vô ngại

TEDYATHA PENTSA DrIYA AHWA BODHA NAYA SOHA/

CHHOGTUE GYELWA SrECHE GONG/
Chư Phật, Bồ tát hộ niệm con

TSHOGNYI DZOGLA JEYI RANG/
Tư lương viên mãn con tùy hỷ

DAGKI TUESUM GESAG PA/
Ba đời công đức con tích luỹ

KONCHHOG SUMLA CHHOEPA BUL/
Tất cúng dàng Tam Bảo Thế Tôn

GYELWEI TENPA PHELGYUR CHIG/
Nguyện xin Phật pháp mãi hưng long

GEWA SEMCHEN KUNLA NGO/
Thiện nghiệp hồi hướng khắp hữu tình

DrOKUN SANGGYE THOBGYUR CHIG/
Nguyện các chúng sinh thành Phật đạo

GETSA THAMCHED CHIGDUE TE/
Chứa nhóm tất cả các thiện căn

DAGKI GYUELA MINGYUR CHIG/
Duy nguyện tự tâm được thành thục

DrIBNYI TAGNE TSHOGDZOG TE/
Hai chướng thanh tịnh mãn tư lương

TSHERING NEMED NYAMTOG PHEL/
Trường thọ không bệnh tăng chứng ngộ

TSHEDIR SACHU NONGYUR CHIG/
Nguyện con sinh lên ngôi Thập địa.
,
NAMZHI TSHEPHOE GYURMA THAG/
Nguyện con khi gặp lúc mệnh chung

DEWACHEN TU KYEGYUR CHIG/
Trong sát na liền sinh cảnh An lạc

KYENE PADME KHAJE TE/
Sinh rồi hoa nở liền tỏ ngộ

LUETEN TELA SANGGYE SHOG/
Tức thân sát na liền thành Phật

JANGCHHUB THOBNE JISrID TU/
Chứng ngộ thần thông chẳng nghĩ bàn

TrULPE DrOWA DrENPAR SHOG/
Nương nguyện lực trở lại độ quần sinh.

DEWACHEN KYI ZHINGKHAM NA/
Nơi quốc độ tịnh thanh Cực lạc

SANGGYE OEPAGMED PA ZHUG/
Chính là chốn Phật Vô Lượng Quang

MONLAM TABPEI THrUNGSA YIN/
Con xin nguyện vãng sinh Tịnh độ

ZHINGCHHOG DERU KYEWAR SHOG/
Nguyện được sinh về Vô Thượng giới.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,044,278
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT