Tiểu sử | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tiểu sử

Tin tức cập nhật mỗi ngày
125
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ II,  Gyalwang Kunga Paljor)   Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ II,  Gyalwang Kunga Paljor  (1428 - 1476) là Hóa thân đời thứ II của Đức Thiên Long Chí tôn, Je Kunga Paljor đản sinh năm 1428. Phụ thân...
1 478
  (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong Sáu Sức Trang Hoàng Naropa, năm 2004, Ladakh) Khi Bậc chiến thắng khắp mười phương Naropa là Đức Chí Tôn của hết thảy Đại thành tựu giả nhập hành động bất khả tư nghì, chư Dakini đã cúng dường Ngài Sáu Sức Trang Hoàng. Những trang hoàng...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,232,108
Số người trực tuyến: