Đức Phật chỉ ra 2 sai lầm khiến chúng sinh chìm đắm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Phật chỉ ra 2 sai lầm khiến chúng sinh chìm đắm

1419
23/08/2018 - 16:34

Cầu đi đến chỗ chân thật

 

 

Khi bấy giờ ông A-nan, ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: "Tôi là em rất nhỏ của Như-lai, nhờ Phật thương yêu, nay tuy được xuất gia, còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật. Vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không uốn dẹp được chú Sa-tỳ-cà-la, bị nó bắt phải vào nhà dâm nữ; nguyên do là vì không biết đường tu tập đi đến chỗ chân thật. Cầu xin Thế-tôn đại từ thương xót, chỉ dạy cho chúng tôi đường tu Xa-ma-tha, cũng khiến cho những người không tin trừ bỏ những tư tưởng xấu".

Ông A-nan nói như vậy rồi, năm vóc gieo xuống đất, cùng với đại chúng, hết lòng mong được nghe lời Phật dạy.

 

Phóng hào quang nêu ra tính thấy viên mãn sáng suốt

 

 

Khi bấy giờ đức Thế-tôn, từ trước mặt, phóng ra các thứ hào quang, hào quang ấy chói sáng như trăm nghìn mặt trời, khắp các thế giới chư Phật, sáu thứ rung động, như thật các cõi nước mười phương, nhiều như vi trần, hiện ra trong một lúc. Oai thần của Phật khiến các thế giới hợp lại thành một thế giới. Trong thế giới này, tất cả các vị Bồ-tát hiện có, đều an trụ nơi nước mình, chắp tay vâng nghe lời Phật dạy.

 

Chỉ hai thứ cội gốc để phân biệt Mê và Ngộ

 

 

Phật bảo ông A-nan: “Tất-cả chúng sinh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chum quả ác xoa. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng Bồ-đề, đến nỗi lại thành Thanh-văn, Duyên-giác hoặc thành ngoại đạo, chư Thiên, Ma-vương hay bà con Ma, đều do không biết hai chữ cội gốc, tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào là hai thứ cội gốc? A-nan, một là cái cội gốc sống chết vô thủy, tức như ông ngày nay cùng các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tính. Hai là cái thể bản lai thanh tịnh Bồ đề Niết bàn vô thủy thì như hiện nay cái tính bản minh thức tính của ông, sinh ra các duyên ma lại bị bỏ rơi. Do các chúng sinh bỏ rơi cái bản minh ấy nên tuy cả ngày sống trong tính bản minh mà không tự giác, oan uổng vào trong lục đạo.

 

Trích “Kinh Thủ Lăng Nghiêm” - Việt dịch: Cư sĩ Tâm Minh

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,146,838
Số người trực tuyến: