Sáu loại Bản tôn trong thực hành Nghi quỹ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sáu loại Bản tôn trong thực hành Nghi quỹ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

209
02/05/2020 - 18:54

Hành giả cần hiểu rằng, Mục đích thiền định Bản tôn Tính không để thành tựu được Tâm giác ngộ của Bản tôn. Mục đích thiền định Bản tôn Âm thanh và Bản tôn Chân ngôn là đạt được Khẩu giác ngộ của Bản tôn. Và cuối cùng, mục đích thiền định Bản tôn Sắc thân hay Bản tôn Ấn và Bản tôn Biểu tượng để thành tựu Sắc Thân giác ngộ của Bản tôn.

Trong thực hành Nghi quỹ Kim Cương thừa, các hành giả ở mức độ chuyên sâu hơn cần có hiểu biết về sáu loại Bản tôn, trong đó: 

 

1/Bản tôn Tính không (Bản tôn tuyệt đối) là sự thiền định về tính không, bản chất của hành giả, của Bản tôn và vạn pháp đều thanh tịnh trong tính không. Đây là nền tảng của cả sáu Bản tôn, hay thể tính của các Bản tôn còn lại đều là “tính không”.

 

2/ Bản tôn Âm thanh: Trong pháp giới tính không, giai điệu chân ngôn Bản tôn vang dội, trải rộng vang khắp pháp giới. Nhìn nhận rằng âm thanh chân ngôn chính là tự tính tâm của chúng ta được hiển lộ dưới khía cạnh âm thanh, chúng ta đồng hóa bản thân mình với âm thanh giác ngộ này để nhận ra Bản tôn âm thanh. 

3/ Bản tôn Chân ngôn: Tự tính tuyệt đối của Bản tôn bất khả phân với khía cạnh siêu việt của tâm chúng ta hiện thân là chuỗi chân ngôn của vị Phật Bản tôn xuất hiện quanh đĩa mặt trăng, chữ chủng tử này rất thanh tịnh và giống như thủy ngân sáng trộn với gợn vàng.

 

4/ Bản tôn Sắc tướng: Thiền định về sắc thân Bản tôn trên trán là chủng tử Om sắc trắng, Ah sắc đỏ ở cổ họng, Hung sắc xanh ở tim. Bản tôn phóng quang thỉnh cầu sự gia trì của mười phương chư Phật và tịnh hóa lợi ích chúng sinh.

(Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara)

5/ Bản tôn Mật Ấn: Khi đã quán là Bản tôn, hành giả cần gia trì cho những luân xa trán, cổ họng, tim, bên tay phải và tay trái của thân bằng một thế ấn đặc biệt để triệu thỉnh gia trì của Ngũ Trí Phật nơi tự thân và trì tụng chân ngôn tương ứng. Đây là Bản tôn được thực hành trong các Tantra cao cấp, trong nội dung thực hành Nghi quỹ Bốn Cúng dàng Mandala Tara chúng ta tạm thời chưa cần tìm hiểu Bản tôn này.

 

6/ Bản tôn Biểu tượng (Bản tôn Chủng tử): Chữ chủng tử của vị Bản tôn mình thực hành, nằm ở luân xa tim trên đĩa mặt trăng. Trong nghi quỹ Tara đó là chữ Tam nơi luân xa tim của Phật Bản tôn. 

Hành giả cần hiểu rằng, Mục đích thiền định Bản tôn Tính không để thành tựu được Tâm giác ngộ của Bản tôn. Mục đích thiền định Bản tôn Âm thanh và Bản tôn Chân ngôn là đạt được Khẩu giác ngộ của Bản tôn. Và cuối cùng, mục đích thiền định Bản tôn Sắc thân hay Bản tôn Ấn và Bản tôn Biểu tượng để thành tựu Sắc Thân giác ngộ của Bản tôn.
 

Nhóm Drukpa Việt Nam biên soạn

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,318,355
Số người trực tuyến: