Diệu dụng của Pháp tu Nyungney | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Diệu dụng của Pháp tu Nyungney

1417
26/04/2017 - 08:00

DIỆU DỤNG CỦA PHÁP TU NYUNGNEY

Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche - bậc Thầy Phật giáo Kim Cương thừa tại Bhutan từng giảng: “Pháp tu Nyungney giúp cho chúng ta thiền định, lễ Phật và vô cùng cần thiết để giảm thiểu tất cả những nghiệp bất thiện”. Ngài kể hồi còn thơ ấu tu học ở tự viện từng được thấy Đức Pháp Vương thực hành hàng trăm lần pháp Nyungney để rèn luyện tâm và thực hành thiền định. Cho đến bây giờ tất cả ni sư ở tu viện Amitabha vẫn đều đặn thực hành pháp Nyungney vào các ngày 15 và ngày mùng 8 mỗi tháng.

Tại sao chúng ta phải thực hành trong tuần trăng sáng? Bởi vì thời điểm đó là thời điểm khi trăng lên và rất dễ thành tựu pháp, từ mùng 1 đến 15 là chính để khởi sự tất cả công việc từ thế gian đến xuất thế gian. Khi tuần trăng tối đi thì khí đi về phần âm  rất nhiều cho nên các phật tu, bắt đầu việc quan trọng giảm thiểu. Và nếu tu pháp này vào ngày nhật nguyệt hay vào ngày vía Phật đặc biệt như ngày vía phật Dược Sư Di Đà thì cũng rất dễ thành tựu.

Tu Nyungney chúng ta phải giữ thân khẩu ý của mình, phải trì tám giới và giữ uy nghi của một vị xuất gia. Trong đời sống của chúng ta, tất cả thân khẩu ý của mình, mình bị trôi lăn tạo rất nhiều nghiệp chướng, chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được lời nói, thân, tâm của mình. Chúng ta trôi theo dòng đời mà trong đạo Phật gọi là luân hồi sinh tử. Chính vì thế nghiệp của thân khẩu ý đã tạo tác lên những quả báo thiện hay ác mà chúng ta phải chịu. Và khi kết thúc kiếp này chúng ta lại phải lầm lũi, tiếp tục chịu những quả báo của sáu cõi, đó là quả báo của địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, chư thiên, loài người và A tu la. Khi chúng ta giữ uy nghi giới hạnh, tức là cách chúng ta bắt chiếc những giới hạnh thân khẩu ý của một bậc giác ngộ, công đức trí tuệ của một Đức Quan Âm.

Trong Kinh có dạy:

  • Nếu chúng ta thành tựu 1 lần Nyungney thì chúng ta có thể đoạn trừ 40.000 kiếp của ác nghiệp.

  • Nếu chúng ta tu 8 lần Nyungney liên tục, chúng ta sẽ đạt được tương đương với quả vị Nhập Lưu là quả vị tu Đà Hoàn trong Phật giáo. Nhập Lưu ở đây có nghĩa là nhập vào dòng giác ngộ, con đường chúng ta thực sự vào chính đạo. Nhưng nhà chùa vừa nhắc chúng ta tu ở đây có nghĩa là thành tựu pháp với Tam thừa Phật giáo.

  • Trong kinh có dạy nếu chúng ta tu 8 lần Nyungney chúng ta sẽ đoạn trừ 40.000 kiếp những ác nghiệp sinh tử và khi lâm chúng chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sinh về cảnh tịnh độ.

  • Trong kinh cũng dạy rằng nếu các Phật tử có thể thực hành Nyungney 25 lần thì chúng ta sẽ tương đương với quả vị Nhất Lai, là quả vị chúng ta chỉ trở lại sinh tử có một lần để tu tập và thành tựu được toàn bộ con đường thực hành giác ngộ, trưởng dưỡng trọn vẹn tình yêu thương vô điều kiện và trí tuệ toàn tri.

  • Nếu chúng ta thực hành Nyungney được 50 lần thì sẽ tương đương với quả Bất Lai, tức là quả vị không trở lại sinh tử, tiếp tục trụ trong thiền định, đạt thẳng đến giác ngộ.

  • Và nếu các phật tửu có thể tu Nyungney 108 lần trong đời, các phật tử có thể tiêu trừ được 10.000 kiếp tội chướng và đạt đến tương đương với quả vị A La Hán.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,149,604
Số người trực tuyến: