Đức Quan Âm - người mẹ hiền luôn yêu thương, che chở, cứu giúp chúng sinh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Quan Âm - người mẹ hiền luôn yêu thương, che chở, cứu giúp chúng sinh

470
18/10/2017 - 15:09

 

 

Đức Quan Âm Tứ Thủ

 

Hàng ngàn năm qua, tại khắp các quốc gia, trong những hoàn cảnh tuyệt vọng khổ đau đã có vô số câu chuyện và chứng nhân về năng lực cứu độ và sự cảm ứng gia trì nhiệm màu của Đức Phật Quan Âm. Trên thực tế, việc xưng niệm danh hiệu Đức Quan Âm là cách huân tập hạt giống Từ bi giúp phát khởi bản thể Đại bi và khai thác những năng lượng tích cực, nhiệm mầu tiềm tàng trong thân tâm. Ở góc độ bên ngoài, đó là lời tán thán công hạnh, cầu thỉnh thiết tha Ngài ban gia trì cứu độ. Nhưng bản chất sâu xa của lời cầu nguyện này là chúng ta đã hòa nhập vào tự tính Đại từ bi của chư Phật Bồ tát, của toàn bộ vũ trụ và đạt được diệu dụng cứu độ không thể nghĩ bàn. Giây phút hướng về bản thể Đại bi là lúc chúng ta dẹp tan hiểm nạn tai ương, tai ách chướng nạn để trở về với tự tính Từ bi, sống trong tự tại, bình an, giải thoát, giác ngộ.

 

Năng lực cứu độ của Đức Quan Âm

 

Bức Thongdrol Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

 

Đức Quan Âm với tinh túy tâm Đại bi giống như người mẹ hiền luôn yêu thương, che chở, cứu giúp chúng sinh vượt qua mọi đau khổ, nhưng tôn chỉ của Ngài là giúp cho muôn loài tự mình giác ngộ để vượt thoát vòng sinh tử luân hồi. Nói cách khác, Ngài không chỉ cứu khổ cứu nạn mà còn giáo hóa chúng sinh, ban cho sự không sợ hãi để đạt được giác ngộ.

 

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni ghi rằng: “Quán Thế Âm Bồ tát có sức uy thần chẳng thể nghĩ bàn… do nguyện lực Đại bi làm an vui cho chúng sinh nên hiện làm Bồ tát”.

 

Do nhân tu pháp “Nhĩ căn viên thông”, Ngài nhập thể chân, chứng được chân tâm thanh tịnh sáng soi viên mãn khắp cả mười phương thế giới nên được những diệu dụng sau:

1) Nhờ chứng được chỗ đồng thể với chư Phật, Ngài hiện ra 32 ứng thân để tùy thuận chúng sinh mà hóa độ.

2) Nhờ chứng được chỗ đồng thể với chúng sinh, Ngài ban cho muôn loài 14 công đức vô úy (tức là 14 món không sợ hãi).

 

Trong quá trình hóa độ chúng sinh, do căn tính không đồng đều và tùy theo sở cầu riêng của chúng sinh nên Đức Quan Âm đã nương vào Tam Muội Phổ Hiện Sắc Thân khởi hiện các thân ứng hoá chẳng thể nghĩ bàn, luôn luôn ở trong mười phương thế giới làm việc cứu giúp vô biên khiến cho chúng sinh bị khổ nạn được an vui giải thoát. Điều này được gọi là Phổ Môn Thị Hiện và được minh họa rất rõ trong Phẩm Phổ Môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

 

 

Với ý nghĩa “tâm Đại bi là cội nguồn tinh túy để dẫn dắt chúng sinh tiến đến giác ngộ tối thượng”, trong Kinh Hoa Nghiêm, Quán Tự Tại Bồ tát đã vì Thiện Tài Đồng Tử mà tuyên nói Pháp môn Đại Bi Hạnh Giải Thoát của Bồ tát: “Này Thiện Nam Tử! Ta đã trải qua việc thành tựu Pháp môn Đại Bi Hạnh Giải Thoát của Bồ tát… và dùng môn Đại Bi Hạnh này bình đẳng giáo hóa chúng sinh nối tiếp nhau chẳng dứt. Có khi Ta, hoặc là dùng bố thí để nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc là dùng lời nói yêu thương. Hoặc là dùng hành vi làm lợi ích cho người khác. Hoặc là dùng hành vi hòa chung với công việc của chúng sinh để nhiếp lấy họ. Hoặc là hiện bày các loại lưới ánh sáng trong sạch chẳng thể nghĩ bàn để nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc là dùng âm thanh, hoặc là có đủ uy nghi để vì họ nói Pháp. Hoặc là hiện bày thần thông biến hóa, khiến họ đều hay thành thục khai ngộ. Hoặc vì họ hóa hiện thân đồng loại, cùng ở chung với họ để thành tựu họ. Bởi vì Ta tu hành môn Đại Bi Hạnh này, nguyện xin cứu giúp chúng sinh, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều hay xa lìa sợ hãi, con đường khó khăn nguy hiểm, xa lìa sợ hãi phiền nao, xa lìa sợ hãi mê hoặc, xa lìa sợ hãi bị trói buộc, xa lìa sợ hãi bị giết hại, xa lìa sợ hãi nghèo túng, xa lìa sợ hãi chẳng thể sinh sống, xa lìa sợ hãi mang tiếng xấu, xa lìa sợ hãi chết chóc, xa lìa nơi sợ hãi trong đại chúng, xa lìa sợ hãi đầu thai nẻo ác, xa lìa sợ hãi ám tối, xa lìa sợ hãi dời đổi, xa lìa sợ hãi cùng với quyến thuộc thân yêu biệt ly, xa lìa sợ hãi cùng với oán thù gặp nhau, xa lìa tất cả sợ hãi bức bách sinh lý, xa lìa tất cả sợ hãi bức bách tâm lý, xa lìa sợ hãi lo lắng buồn thương. Do đó, Ta lại phát nguyện rằng: Phàm có người nào nhớ niệm Ta, tụng xưng tên Ta, hoặc là thấy được thân tướng chúng sinh của Ta, đều hay miễn trừ hết thảy sợ hãi. Này Thiện Nam Tử! Ta dùng Pháp môn phương tiện này, hay khiến cho chúng sinh xa lìa các loại sợ hãi, và dạy bảo họ phát khởi Tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển”.

 

Phật tử Drukpa Việt Nam và thiện hạnh phóng sinh


Như thế, với Tâm Đại bi nhằm giúp chúng sinh nắm vững mọi phương tiện thiện xảo trong khi tu hành Bồ đề hạnh, Đức Quan Âm đã hiển thị uy lực của Tam Muội Như Huyễn Kim Cương để tự trang nghiêm thân và tế độ muôn loài hữu tình:

 
  • Cứu độ bằng Pháp Như Ý Thắng Thượng: Nếu người nào lễ bái cúng dàng Đức Quan Âm Bồ tát thì: cầu con trai được con trai có đầy đủ phúc tuệ; cầu con gái được con gái xinh đẹp hiền lành, ai thấy cũng mến yêu; được phúc đức ngang bằng với phúc đức lễ bái cúng dàng, thụ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ tát.

  • Cứu độ bằng Pháp Cát Tường Tự Tại: Nếu người nào trì niệm danh hiệu của Đức Quan Âm thì: Vào lửa, lửa chẳng thể đốt cháy được; bị nước cuốn trôi, liền đến chỗ cạn; đi thuyền giữa đại dương tìm châu báu, gặp gió bão đánh dạt vào nước của Quỷ La Sát, thì được thoát nạn La Sát; sắp bị đánh chém thì dao gậy của kẻ ấy liền gãy nát không phạm vào thân được; nếu bị xiềng xích, gông cùm thì xiềng gông đều tan rã; không bị Quỷ Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Già, Phú Đan Na làm hại; đi buôn lạc vào nơi hiểm trở gặp giặc cướp đầy rẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thì liền được thoát khỏi và không sợ hãi.

  • Cứu độ bằng Pháp Kiên Cố Dũng Mãnh Thù Thắng: Nếu người nào còn nhiều tham sân si mà trì niệm hồng danh Quán Thế Âm thì sẽ tịnh hóa được Tam độc. Bậc thực hành Bồ tát hạnh cần biết kiên nhẫn, cam chịu lao nhọc lâu dài, khéo tùy duyên, thuận theo các chúng sinh cương cường ngang ngược mà uốn nắn họ đi vào đường chân chính, nghĩa là phải dùng đức tính nhẫn nhục để viên mãn sự cứu độ. Đấy chính là sức mạnh kiên cố thù thắng của Đức Quan Âm. Nay muốn dứt trừ tham sân si thì chúng ta cũng phải có sức kiên nhẫn bền bỉ tu trì Giới, Định, Tuệ để dập tắt Tam độc mà chứng quả giải thoát.

 
  • Cứu độ bằng cách rưới nước Cam Lồ Bất Tử: Đây là thứ nước trong mát và thơm ngọt giúp cho người đang khát khô cổ được mát mẻ an lành. Trong Đạo Phật, cam lộ tượng trưng cho nguồn an lạc vô biên và hay được ví cho dòng sống an vui tối thượng của các cõi Phật thanh tịnh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có ghi rằng: “Nếu người nào tu theo pháp quán tưởng “Sắc chân thật” của Quan Âm Bồ tát thì không gặp các điều tai họa, trừ sạch hết các nghiệp chướng và dứt hết những tội trong đường sinh tử ở vô số kiếp. Một khi thành tựu pháp quán này thì người tu tập sẽ không còn thọ sinh ở trong bào thai nữa, lại thường đi dạo chơi khắp các cõi nước thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật mười phương”.

  • Cứu độ bằng cách hiện ra Ứng Thân: Tuỳ theo căn tính của người tu học, Quán Thế Âm Bồ tát hiện ra với một trong 32 Ứng thân để giúp cho người ấy mau chóng xa lìa khổ não, giác ngộ được Trí Giác Thanh Tịnh.  

 

Phật tử Drukpa Việt Nam và thiện hạnh phóng sinh

 

Đây là những năng lực vô úy được cảm ứng khi chúng sinh thành tâm niệm danh hiệu của Ngài, là những diệu dụng của tâm Đại từ bi mà Đức Quan Âm dùng để hóa giải ách nạn, ban phát ân phúc gia trì cho những chúng sinh có lòng thâm tín đối với Ngài.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 902,226
Số người trực tuyến: