Bài trắc nghiệm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bài trắc nghiệm

Câu hỏi 1 / 17

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mười danh hiệu, đó là những danh hiệu nào?

Như Lai

Ứng Cúng

Chánh Biến Tri

Minh Hạnh Túc

Thiện Thể

Thế Gian Giải

Vô Thượng Sĩ

Điều Ngự Trượng Phu

Thiên Nhân Sư

Phật Thế Tôn

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,782,371
Số người trực tuyến: