Trường thọ, Hạnh phúc, An lạc nhờ Pháp tu Lục độ Phật mẫu Tara | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Trường thọ, Hạnh phúc, An lạc nhờ Pháp tu Lục độ Phật mẫu Tara

13568
20/02/2018 - 08:00
Cuộc sống đời người luôn kèm theo các nỗi lo sợ bên trong và bên ngoài, bám suốt đeo đẳng từ khi sinh ra đến lúc chết đi, từ vô thủy luân hồi tới mãi về sau cũng như vậy. Sinh ra từ giọt nước mắt của lòng bi mẫn Quan Âm, Đức Lục Độ Phật Mẫu hiện diện nơi thế gian để ban gia trì trường thọ, cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi tai ách, mang tới hạnh phúc an lạc cho vô lượng chúng sinh.

Ngài là Bậc hộ trì che trở, giải cứu chúng sinh khỏi tám nỗi sợ hãi, bao gồm những sợ hãi về tứ đại, các bi kịch thế gian và những hoạn nạn hiểm nguy nơi thân tâm. Bất kỳ ai nếu có bất kỳ khó khăn chướng ngại nào trong cuộc sống hoặc có bất kỳ mong nguyện nào chỉ cần chí thành cầu nguyện đến Ngài tức thời được giải trừ nguy hiểm.
 

Pháp thực hành Tara liên quan đến việc cầu nguyện lên 21 hóa thân Tara để bảo vệ chống lại các tác động phương hại khác nhau, chẳng hạn như Phật mẫu Tara an bình màu trắng chống lại sự suy thoái của thế giới và hữu tình, những thù nghịch công kích, ốm đau, ma thuật; đức Tara màu đỏ chống lại hiểm họa từ nước như lụt lội, chết đuối, ô nhiễm nước ăn, các tác động xấu do ham muốn gây ra; đức Tara màu vàng chống lại thảm họa từ thiên thạch, sấm chớt, mưa đá, tuyết lở cùng tác hại từ các sinh linh ma quỷ, thù hận, ghen tỵ; Phật mẫu Tara bảo vệ chống lại sự phương hại từ Vũ khí, giúp thế giới tránh cảnh chiến tranh, diệt vong, những thảm họa đối nghịch săn đuổi và tác hại của xúc tình phiền não sân giận… 21 hóa thân Tara tượng trưng cho hai mươi mốt hạnh nguyện, phù hợp với các mong cầu khác nhau của chúng sinh, giúp chúng sinh thành tựu tu tập và bảo hộ họ khỏi tai nạn nguy hiểm. Những ai có thể hành trì ba lần hoặc bảy lần cầu nguyện đến 21 Độ Mẫu mỗi ngày thì mọi mong nguyện rất dễ thành tựu, mọi chướng ngại sẽ dễ vượt qua.
 

Đức Lục Độ Phật Mẫu được tôn xưng là mẹ của tất cả Chư Phật, mẹ của tất cả vũ trụ và của hết thảy yếu tố đất, nước, gió, lửa. Bởi Ngài nắm giữ toàn bộ sự gia trì nên bất cứ chúng sinh cầu nguyện điều gì với tâm chí thành tha thiết đều sẽ được như nguyện. Vì thế pháp thực hành lễ tán cúng dàng đức Lục Độ Phật Mẫu và việc trì niệm chân ngôn của Ngài là vô cùng quan trọng và thù thắng.

 

 


 

CẦU NGUYỆN 21 LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

 

OM JÉ TSUNMA PHAGMA DrOLMALA CHAGTSHEL LO 

OM- Kính lễ Lục Độ Mẫu Bản tôn!

CHAGTSHEL TARÉ NYURMA PAMO

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tara Phật Mẫu dũng uy phi thường,

TUTTARA YI JIGPA SELMA

TUTTARE đại lực cường

Bao nhiêu sợ hãi ngài thương giải trừ,

TURÉ DONKUN JINPÉ DrOLMA

Âm TURE nghĩa thắng dư

Mọi điều sở nguyện ban cho toại thành,

SOHA YIGÉ KHYÖELA DÜEDO

SOHA hai chữ diệu linh

Con nay đỉnh lễ rạp mình tán dương.

 

1- NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU CỨU ĐỘ TỐC DŨNG TARA

 

CHAGTSHEL DrOLMA NYURMA PAMO

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cứu Độ Tốc Dũng nan nghì Tara

CHENNI KÉCHING LOGDANG DrAMA

Hào quang ánh mắt rọi xa

Như muôn tia chớp tỏa ra sáng ngời

JIGTEN SUMGON CHU KYÉ SHELGYI

Thánh Tôn ba cõi lệ rơi

GÉSAR JÉWA LÉNI JUNGMA

Hoa sen hóa hiện ngài thời đản sinh.

 

2- NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU BÁCH THU LÃNG NGUYỆT TARA

 

CHAGTSHEL TONKEI DAWA KUNTU

Chí thành đỉnh lễ quy y

Bách Thu Lãng Nguyệt nan nghì Tara

GANGWA GYANI TSEGPEI SHELMA

Tôn nhan, vẻ nguyệt chan hòa

Tịnh không trần cấu hợp về một nơi,

KARMA TONGTHrAG TSHOGPA NAMKYI

Như ngàn tinh tú rạng ngời

RABTU CHEWEI ÖERAB BARMA

Uy quang thù thắng muôn loài sánh sao. 

 

3- NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU LAM KIM CỨU ĐỘ TARA

 

CHAGTSHEL SERNGO CHHUNÉ KYÉKYI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Lam Kim Cứu Độ nan nghì Tara

PADMÖE CHAGNI NAMPAR GYENMA

Diệu kỳ một đóa liên hoa

Tay ngài trì giữ rất là trang nghiêm,

JINPA TSONDrUB KA THUB SHIWA

Bố thí, giới trì, nhẫn an

ZÖEPA SAMTEN CHÖEYUL NYIMA

Tinh tấn, thiền định, tuệ viên mãn đầy

 

4- NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU NHƯ LAI ĐỈNH KẾ TARA

 

CHAGTSHEL DESHIN SHEGPEI TSUGTOR

Chí thành đỉnh lễ quy y

Như Lai Đỉnh Kế nan nghì Tara

THAYÉ NAMPAR GYELWAR CHÖEMA

Công hạnh siêu thắng hằng sa,

Sáu ba la mật đã là viên dung,

MALÜE PHAROL CHINPA THOBPEI

Các bậc Pháp tử vô song

GYELWEI SÉ KYI SHINTU TENMA

Của chư Thắng Giả hết lòng tán dương.

 

 5- NGUYỆN CẦU PHẬT TARA TỰ MẪU TUTTARE HUNG

 

CHAGTSHEL TUTTARA HUNG YIGÉ

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tara Tự Mẫu TUTTARE HUNG

DÖEDANG CHOGDANG NAMKHA GANGMA

Âm thanh viên mãn khôn cùng

Lòng từ tran trải khắp vùng muôn phương;

JINTEN DUNPO SHABKYI NENTÉ

Bảy cõi dưới gót chân sen,

LÜEPA MÉPAR GUG PAR NÜEMA

Bi tâm thu nhiếp chấn yên hữu tình.

 

6- NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU THÍCH PHẠM HỎA THIÊN TARA

 

CHAGTSHEL GYAJIN ME LHA TSHANGPA

Chí thành đỉnh lễ quy y

Hỏa Thiên Thích Phạm nan nghì Tara

LUNGLHA NA TSHOG WANGCHUG CHÖEMA

Phong Thần, Tự Tại chủ thiên

JUNGPO ROLANG DrIZA NAMDANG

Hương thơm, nhiều bộ quỷ ma kiếm tìm

NÖEJIN TSHOGKYI DUNNÉ TÖEMA

Dạ xoa ma chúng một niềm

Hân hoan tán thán tôn sùng Tara.

 

 7- NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU TRÁT PHÉT CỨU ĐỘ TARA 

 

CHAGTSHEL TrAT CHÉJA DANG PHET KYI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tara ’TRAT PHET’ uy nghi độ từ,

PHAROL THrULKHOR RABTU JOMMA

Chướng ngăn hết thảy không dư

Do ngài phù hộ giải trừ tiêu tai

YÉKUM YONKYANG SHABKYI NENTE

Chân phải co, trái duỗi dài

MÉBAR THrUGPA SHINTU BARMA

Trong vầng lửa cháy rực ngời hào quang.

 

8- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TURE PHẪN NỘ TARA

 

CHAGTSHEL TURÉ JIGPA CHHENPÖE

Chí thành đỉnh lễ quy y

TURE Phẫn Nộ nan nghì Tara

DÜE KYI PAWO NAMPAR JOMMA

Muôn loài oán quỷ hận ma

Dũng uy hàng phục thời đà chuyển tâm

CHU KYÉ SHELNI THrO NYER DEN DZÉ

Mặt sen đượm một từ dung

DrAWO THAMCHÉ MALÜE SÖEMA

Mi chau hóa giải mê lầm oan khiên

 

9- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TAM BẢO NGHIỂM ẤN TARA

 

CHAGTSHEL KONCHOG SUMTSHON CHAGGYEI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Tam Bảo Nghiêm Ấn nan nghì Tara

SORMÖE THUGKAR NAMPAR GYENMA

Giữa tâm bắt ấn ngón hoa

MALÜE CHOGKYI KHORLÖE GYENPEI

Uy nghiêm luân báu nguy nga khắp trời

RANGGI ÖE KYI TSHOGNAM THrUGMA

Hào quang thân báu sáng ngời

Muôn phương chiếu rọi nơi nơi huy hoàng.

 

10- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU UY ĐỨC HOAN HỶ TARA

 

CHAGTSHEL RABTU GAWA JIPEI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Uy Đức Hoan Hỷ nan nghì Tara

WU GYEN ÖE KYI THrENGWÉ PELMA

Vương miện nghiêm sức chói lòa

SHÉPA RABSHÉ TUTTARA YI

Cười vang hoan hỷ TUTTARE tràng

DÜEDANG JINTEN WANGDU DZÉMA

Các loài ma quỷ thế gian

Ngài thời nhiếp phục quy hàng chuyển tâm

 

11- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU THỦ HỘ CHÚNG ĐỊA TARA

 

CHAGTSHEL SASHI KYONGWEI TSHOGNAM

Chí thành đỉnh lễ quy y

Thủ Hộ Chúng Địa nan nghì Tara

THAMCHÉ GUGPAR NÜEMA NYIMA

Uy lực triệu bách thần ra

THrO NYER YOWEI YIGÉ HUNG GI

Chau mày dao động hiện là chữ Hung

PHONGPA THAMCHÉ NAMPAR DrOLMA

Muộn phiền đau khổ bần cùng

Ngài đều phổ độ mọi vùng chúng sinh

 

12-CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU ĐỈNH QUAN NGUYỆT TƯỚNG TARA

 

CHAGTSHEL DAWEI DUMBÜE WU GYEN

Chí thành đỉnh lễ quy y

Đỉnh Quan Nguyệt Tướng nan nghì Tara

GYENPA THAMCHÉ SHINTU BARMA

Vương miện diệu thắng chói lòa

RELPEI THrÖENA ÖE PAGMÉ LÉ

Ở nơi búi tóc Di Đà hiện sinh

TAGPAR SHINTU ÖERAB DZÉMA

Từ đó phóng chiếu quang minh

Đủ bao diệu bảo hữu tình lợi tha.

 

13- CẦU NGUYỆN PHẬT NHƯ TẬN KIẾP HỎA TARA

 

CHAGTSHEL KELPEI THAMEI MÉTAR

Chí thành đỉnh lễ quy y

Như Tận Kiếp Hỏa nan nghì Tara

BARWEI THrENGWEI WÜENA NÉMA

Trong búi tóc, lửa kiếp không

YÉ KYANG YONKUM KUNNÉ KORGEI

Chân phải thẳng duỗi, gập cong chân này

DrAYI PUNGNI NAMPAR JOMMA

Những bầy oán địch quân cai

Ngài đều tận diệt chẳng sai chút nào.

 

14- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU THỦ ÁN ĐẠI ĐỊA TARA

 

CHAGTSHEL SASHII NGÖELA CHAGGI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Thủ Án Đại Địa nan nghì Tara

THILGYI NUNCHING SHABKYI DUNGMA

Giẫm chân trấn yểm hàng ma

THrO NYER CHEN DZÉ YIGÉ HUNGGI

Mày chau phẫn nộ hiện là chữ Hung

RIMPA DUNPO NAMNI GEMMA

Bảy hiểm nạn, mọi tai ương

Ngài thời hàng phục yêu thương hộ trì.

 

15- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU AN THIỆN TĨNH TỊCH TARA

 

CHAGTSHEL DÉMA GÉMA SHIMA

Chí thành đỉnh lễ quy y

An Thiện Tĩnh Tịch nan nghì Tara

NGA NGEN DÉSHI CHÖEYUL NYIMA

Niết bàn tịch diệt an hòa

SOHA OM DANG YANGDAG DENPÉ

SOHA - OM chữ thật là tương ưng

DIGPA CHENPO JOMPA NYIMA

Biết bao tai họa quá chừng

Ngài khéo cứu độ tiêu dừng nạn tai.

 

16- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU PHỔ BIẾN CỰC HỶ TARA

 

CHAGTSHEL KUNNÉ KORRAB GAWEI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Phổ Biến Cực Hỷ nan nghì Tara

DrAYI LÜENI RABTU GEMMA

Trái Phật Pháp oán lìa xa

YIGÉ CHUPEI NGAGNI KÖEPEI

Chân ngôn mười chữ rất là linh thiêng

RIGPA HUNG LÉ DrOLMA NYIMA

Âm thanh minh chú chữ HUNG

Vang xa khắp chốn tận cùng mười phương.

 

17- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU TURE ĐỐN TÚC TARA

 

CHAGTSHEL TUREI SHABNI DABPÉ

Chí thành đỉnh lễ quy y

TURE Đốn Túc nan nghì Tara

HUNGGI NAMPEI SABON NYIMA

Từ chữ HUNG ngài hiện ra

RIRAB MENDAHRA DANG BIGJÉ

Mạn đà la với Bảo Đà, Tu Di

JIGTEN SUMNAM YOWA NYIMA

Đến như ba cõi muôn nơi

Làm cho chấn động đất trời chuyển rung.

 

18- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU CỤ HẢI THÂM TƯỚNG TARA

 

CHAGTSHEL LHAYI TSHOYI NAMPEI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cụ Hải Thâm Tướng nan nghì Tara

RIDAG TAGCHEN CHAGNA NAMMA

Dấu Nai thiêng trong tay hoa

TARA NYIJÖE PHET KYI YIGE

TARA với PHET tụng trì luôn luôn

DUGNAM MALÜE PANI SELMA

Độc kia các chất muôn vàn

Ngài năng diệt tận không còn sót dư.

 

19- CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU CHƯ THIÊN VÂN TẬP TARA

 

CHAGTSHEL LHAYI TSHOGNAM GYELPO

Chí thành đỉnh lễ quy y

Chư Thiên Vân Tập nan nghì Tara

LHADANG MI AM CHIYI TENMA

Là nơi quy kính an hòa

Chư thiên nơi cõi Ta Bà phi thiên

KUNNÉ GO CHAG GAWEI JI KYI

Đức uy, hỷ duyệt, giáp kiên

TSÖEDANG MILAM NGENPA SELMA

Đấu tranh, ác mộng thảy liền tiêu tan.

 

20 -CẦU NGUYỆN PHẬT MẪU NHẬT NGUYỆT QUẢNG VIÊN TARA

 

CHAGTSHEL NYIMA DAWA GYÉPEI

Chí thành đỉnh lễ quy y

Quảng Viên Nhật Nguyệt nan nghì Tara

CHENNYI POLA ÖERAB SELMA

Hào quang ánh mắt chói lòa

HARA NYIJÖE TUTTARA YI

HARA hai biến, TUTARE trì,

SHINTU DrAGPOI RIMNÉ SELMA

Bao tật bệnh, mọi độc dư

Ngài đều thiện xảo giải trừ độ sinh.

 

 21-NGUYỆN CẦU PHẬT MẪU CỤ TAM BẢO TƯỚNG TARA

 

CHAGTSHEL DÉ NYI SUMNAM KÖEPÉ

Chí thành đỉnh lễ quy y

Cụ Tam Bảo Tướng nan nghì Tara

SHIWEI THUDANG YANGDAG DENMA

Thiện tịnh uy lực chan hòa

Diệt tan hiểm họa, ma tà, ách tai

DONDANG ROLANG NÖEJIN TSHOGNAM

Dạ xoa con quỷ khởi bày

Ngài đều nhiếp phục chẳng chừa một ai

JOMPA TURÉ RABCHOG NYIMA

Chữ TURE, thật là đây

Chú thiêng siêu thắng ách tai tận trừ.

 

TSAWEI NGAGKYI TÖEPA DIDANG

Căn bản minh chú bản tôn,

CHAGTSHEL WANI NYISHU TSACHIG

Tara hăm mốt Hóa thân các ngài

Tâm thành trì tụng lễ bày

Muôn lời tán thán thời nay viên tròn.
 

(Xêm thêm Nghi quỹ tu trì giản lược Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu tại đây)
File âm thanh

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,044,100
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT