​Pháp tướng Đức Phật Quan Âm trong Đại thừa Phật giáo | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

​Pháp tướng Đức Phật Quan Âm trong Đại thừa Phật giáo

285
29/05/2017 - 08:00
Trong Đại thừa Phật giáo, bộ pháp Quan Âm hay bộ pháp Đại Bi thuộc về Mạn đà la Thai tạng giới, có các hiện thân tương ứng với bản thệ nguyện khác nhau để cảm ứng. Đức Quan Âm phát khởi diệu dụng của tính Phật, thuận theo lượng hay biết của chúng sinh mà hiện ra vô lượng thân như huyễn, trong vô lượng thế giới như huyễn và làm những Phật sự như huyễn. Chẳng những hiện ra thân Phật và thân các vị Thánh nhân Tam thừa để hóa độ, Ngài còn thuận theo chỗ mê tín của chúng sinh mà hiện ra các thân chư Thiên, thân Quy thần… để gần gũi đồng sự rồi khéo léo dìu dắt chúng sinh trên bước đường giải thoát.
 
Ba mươi hai ứng thân Quan Âm
Theo Phẩm Phổ Môn, Kinh Pháp Hoa[1], Đức Quan Âm có ba mươi hai ứng thân để tùy thuận theo mỗi loại chúng sinh mà lợi ích giáo hóa cho họ. Các Ứng thân này gồm:
-    Ba Tôn thuộc hàng Thánh: Thân Phật, thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn;
-    Sáu Tôn thuộc cõi Trời: Thân Đại Phạm Thiên, thân Đế Thích, thân Tự Tại Thiên, thân Đại Tự Tại Thiên, thân Thiên Đại Tướng Quân, thân Tỳ Sa Môn;
-    Năm Tôn thuộc về các giai cấp trung - thượng lưu: Thân Tiểu Vương, thân Trưởng Giả, thân Cư Sĩ, thân Tể Quan, thân Bà La Môn;
-    Bốn Tôn thuộc về Tứ chúng trong Đạo Phật: Thân Tỳ Kheo, thân Tỳ Kheo Ni, thân Ưu Bà Tắc, thân Ưu Bà Di; 
-    Năm Tôn thuộc nhóm Người, Phi Nhân, Phụ Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ: Thân Người, thân Phi Nhân, thân Phụ Nữ, thân Đồng Nam, thân Đồng Nữ. 
-    Tám Bộ thuộc hàng Trời Rồng: Thân Trời, thân Rồng, thân Dạ Xoa, thân Càn Thát Bà, thân A Tu La, thân Ca Lâu La, thân Khẩn Na La Vương, thân Ma Hầu La Già.
-    Một Tôn thuộc hàng Kim Cương Bộ:  Thân Thần Chấp Kim Cương.

 
 

[1]   Xem Phụ lục Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa, trang 366
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,246,397
Số người trực tuyến: