Thực hành Quy y Kim Cương Thượng Sư | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thực hành Quy y Kim Cương Thượng Sư

3419
04/08/2016 - 08:00
Trong Kim Cương thừa, cây Quy y Phúc điền Truyền thừa Thượng sư là đối tượng để hành giả hướng tới đỉnh lễ, cúng dàng, thỉnh cầu, tích lũy phúc đức, trí tuệ, tư lương. Khi đỉnh lễ và quán tưởng hình ảnh cây Quy y với tâm chí thành tha thiết, hành giả đang gieo trồng và nuôi dưỡng những hạt giống của trí tuệ và tình yêu thương lên thửa ruộng công đức mà Chư Phật và các bậc giác ngộ đã tạo sẵn cho mình. Cũng vì vậy mà cây Bồ đề Quy y còn được gọi là cây Phúc điền Quy y.
 
(Cây Quy y Phúc điền Truyền thừa Drukpa)
 
Các bức tranh vẽ cây Quy y Phúc điền Truyền thừa Thượng sư khắc họa cõi Tịnh Độ với mặt đất vàng ròng, rộng rãi bằng phẳng, cây cối xanh tươi vi diệu trang hoàng ngọc báu. Ở giữa hồ nước tám công đức của cõi Tịnh Độ mọc lên cây Như Ý, cành lá thứ lớp trang nghiêm, trăm hoa đua nở, quả thơm đầy khắp. Cây có một thân thẳng đứng trông giống như một chiếc ô chia thành năm nhánh, bốn nhánh tỏa ra bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, nhánh chính giữa ở trung phương hướng thẳng lên trên. Toàn bộ sáu đối tượng của Quy y, bao gồm: Tam Bảo (Phật – Pháp – Tăng) và Tam Căn bản (Hải hội chư Phật Bản tôn – Không Hành mẫu – Thượng sư Truyền thừa) được thể hiện trong hình tượng cây Quy y này. Đây chính là một Mandala hoàn hảo, là tinh túy của toàn bộ Truyền thừa được cô đọng bằng hình ảnh, là hiện thân của Tam Bảo và Tam Căn bản với bậc Kim Cương Thượng sư trong Pháp tướng Đức Phật Kim Cương Tổng Trì ở vị trí trung tâm.

Khi hành giả Kim Cương thừa thực hành thiền định quán tưởng về cây Quy y Phúc điền Truyền thừa Thượng sư, lễ lạy sám hối và trì tụng bài kệ Tứ Quy y, họ có thể chuyển hóa và phát triển cả ba khía cạnh thân, khẩu, ý giác ngộ trong chính mình. Thân hành giả đỉnh lễ cây Phúc điền, khẩu tán tụng các lời kệ Quy y, ý phát tâm Bồ đề. Niềm tin chí thành tha thiết phát nguyện Quy y sẽ giúp hành giả thoát khỏi luân hồi khổ não, đạt được giải thoát giác ngộ tối thượng.

Bằng nhận thức thanh tịnh, hành giả quy y Kim cương Thượng sư, bậc hướng đạo trên con đường hạnh phúc giác ngộ; Quy y Pháp là quy y con đường dẫn tới sự giác ngộ hoàn hảo; Quy y Tăng là quy y những người đồng hành tâm linh, biết tránh nẻo đường tà, cùng tiếp bước theo đuổi con đường Pháp đích thực hướng tới sự giải thoát. Vừa hướng tâm như thế vừa tụng bài kệ sau:
 
Từ nay mãi về sau,
Cho đến thành chính giác,
Không quy y chốn khác.
Nguyện cứu độ cho con
Và hết thảy chúng sinh.
Thoát bể khổ luân hồi.
Đức Thế Tôn vô thượng,
Siêu việt cả Tam Thân,
Chiến thắng khắp mười phương.
Chí thành con quy y!
Nơi Pháp lành màu nhiệm,
Siêu việt hết khổ đau,
Xa lìa mọi chấp trước.
Chí thành con quy y!
Chư hải hội Thánh giả
Đạt quả vị bất lai,
An trú các Tịnh độ,
Chí thành con quy y.


 
Trong Kim Cương thừa, cho dù mới nhập môn hay đã ở mức độ tu tập cao cấp, hành giả đều phải trưởng dưỡng sự tín tâm nơi Thượng sư. Bởi vậy trong phần Quy y, quan trọng nhất là bạn phải nhất tâm quán tưởng Thượng sư. Bằng tâm chí thành tha thiết hướng đến bậc Căn bản Thượng sư (khi thựchành trước cây Quy y Truyền thừa Drukpa thì Căn bản Thượng sư chính là Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa), bạn vừa đỉnh lễ vừa trì tụng bài Tứ quy y dưới đây:
 
MA NAM KHA DANG NYAM PEI SEM CHEM THAM CHÉ/
LA MA SANG GYÉ CHO KYI KU LA KYAB SU CHIO/.

Chúng sinh mẹ khắp hư không biến mãn,
Con xin cùng phát nguyện quy y
Pháp thân thù thắng diệu kỳ,
Kính xin Thầy hãy chứng tri hữu tình!

MA NAM KHA DANG NYAM PEI SEM CHEM THAM CHÉ/
LA MA LONG CHHOE DZOG PEI KU LA KYAB SU CHIO/.

Chúng sinh mẹ khắp hư không biến mãn,
Con xin cùng phát nguyện quy y
Báo thân viên mãn khôn bì,
Kính xin Thầy hãy chứng tri hữu tình!

MA NAM KHA DANG NYAM PEI SEM CHEM THAM CHÉ/
LA MA THUG JE CHHOE PEI KU LA KYAB SU CHIO/

Chúng sinh mẹ khắp hư không biến mãn,
Con xin cùng phát nguyện quy y
Hóa thân lân mẫn từ bi,
Kính xin Thầy hãy chứng tri hữu tình!

MA NAM KHA DANG NYAM PEI SEM CHEM THAM CHÉ/
LA MA SANG GYÉ RINPOCHHE LA KYAB SU CHIO/

Chúng sinh mẹ khắp hư không biến mãn,
Con xin cùng phát nguyện quy y
Phật thân tôn quý nan nghì
Kính xin Thầy hãy chứng tri hữu tình!
 
Lời trì tụng có nghĩa: Con phát nguyện xin quy y Pháp thân Thượng sư, quy y Báo thân Thượng sư, quy y Hóa thân Thượng sư, và quy y Thượng sư - Đức Phật tôn quý. Đây là một phương pháp đặc trưng thiện xảo và vô cùng quan trọng trong Kim Cương thừa.
 
Với tín tâm dâng hiến mạnh mẽ bạn quán tưởng rằng, Thượng sư chính là Đức Phật đang hiện diện trên cõi thế gian này. Chúng ta không được phân biệt Ngài là ai, mang quốc tịch nào hay để ý những đặc điểm hình thức bên ngoài mà điều quan trọng hơn cả Ngài là bậc giác ngộ và chính là Đức Phật, bởi vậy bạn phải nương tựa, quy y nơi Ngài. Việc tu tập phần này rất quan trọng bởi đây là phương cách quy y trong Kim Cương thừa. Bạn không được coi Căn bản Thượng sư chỉ như một người Thầy mà phải trưởng dưỡng tín tâm tuyệt đối rằng bạn đang quy y Đức Phật. Căn bản Thượng sư chính là hiện thân của Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, chư đại Bồ tát. Bạn cần nỗ lực tin vào điều này trong lúc thực hành và đừng bao giờ quên rằng, đối với hành giả Mật thừa việc hình thành niềm tin ấy một cách bền vững là điều tối quan trọng.
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,832,304
Số người trực tuyến: