Bardo - Kệ cầu nguyện Thân Trung ấm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bardo - Kệ cầu nguyện Thân Trung ấm

878
29/10/2016 - 09:09
 
 (Kệ Cầu nguyện Thân Trung ấm dưới đây do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II Kunga Paljor soạn)
 
 
NAMO MAHA MUTRAYA/
Namo Đại Thủ Ấn!

CHHOEKUN GYUMA TABU THUGCHUE PE/
Nhờ thực chứng hết thảy
Vạn pháp là như huyễn,

MATAG GYUMA LEDrOL TAGPA YI/
Bậc giác ngộ giải thoát
Dứt vô minh nhiễm ô

KUNYE GYUMEI DrOWA DrENDZED PE/
Và hộ trì thành tựu
Thân giác ngộ thanh tịnh.

DrENDZED GYUMEI KULA KYABSU CHHI/
Chúng con nguyện quy y
Như huyễn Báo thân Ngài

GYUME LUECHEN GONPO KHYEDKYI NI/
Bậc Thượng sư dẫn đạo
Bậc hộ trì chúng sinh như huyễn!

GYUME LUEPEI DAGSOG SEMCHEN NAM/
Chúng sinh con lầm lạc vô minh,
Nguyện không còn bị lừa gạt điêu linh

GYUMEI NANGWE LUBAR MIGYUR ZHING/
Chúng sinh con lầm lạc vô minh
Bởi vạn pháp bản lai như huyễn

GYUMA RANGNGO SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành, chúng con tha thiết nguyện
Cho chúng con thực chứng không dư
Xin Thượng sư ban bi mẫn gia trì
Tự tính của vạn pháp là như huyễn!

MITAG GYUMEI LUEDI BORWEI TSHE/
Lúc lâm chung bỏ lìa thân như huyễn
Tấm nhục thân vốn hết sức vô thường.

CHHAGDANG ZHENPEI THrIWA KUNCHED NE/
Nguyện chúng con cắt đứt mọi xích xiềng
Bị tam độc tham sân si trói buộc.

SEMNYID MACHOE RANGSAR ZHAGPA YI/
Được an trụ tự nhiên vô tác
Trong bản tâm chân thật không hư
Lòng kiền thành tha thiết nguyện trì phù

CHHIWA LAMTU LONGPAR JINGYILOB/
Bậc Thượng sư rủ lòng từ bi mẫn
Ban gia trì cho chúng sinh vô tận
Coi việc chết là sự thực hành
Con đường đạo hướng về giải thoát.

CHHITSHE CHHIYI NANGWA GAGPA NI/
Lúc lâm chung, dấu hiệu ngoài dừng tắt

MIGSOG WANGPO NGANI RIMPE GAG/
Nhãn thức và các thức khác lần ngưng

ZUGSOG YULNGA CHIGLA CHIGTHIM TUE/
Sắc và các trần khác cũng lần lượt hòa tan

THIMRIM RANGNGO SHEPAR JINGYILOB/
Tâm chí thành, con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư rủ lòng từ thương xót
Cho chúng con thực chứng không dư
Chuỗi tiến trình nhục thân này tan rã.

SACHHU MELUNG NAMSHE LATHIM PA/
Khi đất, nước, lửa, gió hòa tan vào thức đại,

LUEKYI ZUNGSHOR KOMZHING KHANA KAM/
Thân vật lý không sức lực, suy tàn
Cơn khát nổi lên, miệng, lỗ mũi khô khan,

TrOEYEL THUNGLA TSUBPEI WUGNYOD TSHE/
Hơi ấm thoát, thở nặng nề, gấp gáp

NECHOE LAMTU LONGPAR JINGYILOB/
Tâm chí thành, con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư ban bi mẫn gia trì
Cho con lấy nỗi khổ tột cùng này
Thành bước tiến trên con đường giải thoát

NAMSHE OESEL LATHIM CHHIWUG CHHED/
Khi thức hòa tan vào tự tính chân quang,
Hơi thở bên ngoài dừng tắt,

NANGWUG NEPEI KEDCHIG ZHILA NI/
Hơi thở bên trong vẫn tiếp tục hòa tan
Theo bốn giai đoạn tiếp diễn tự nhiên

NANGCHHED THOBPA OESEL CHHENPO ZHI/
Giai đoạn một Nangché - Xuất hiện,
Giai đoạn hai Thobpa - Phát triển,
Giải đoạn ba Thành tựu - Chenpo
Giai đoạn cuối Osel diễn ra
Tức Pháp tính diệu minh thường trụ.

RIMPAR RANGNGO SHEPAR JINGYILOB/
Tâm chí thành xin Thượng sư gia hộ
Cho chúng con thực chứng không dư
Bốn giai đoạn hòa tan lần tiếp diễn.

NANGWE NANGTAG TUWA CHHITAG NI/
Dấu hiệu bên trong của giai đoạn Nangché
Trông mờ mịt tựa như làn khói,

DAWA SHARDrA ZHEDANG LEGYUR PEI/
Dấu hiệu bên ngoài như ánh trăng chiếu rọi

TOGPA SUMCHU TSASUM GAGPEI TSHE/
Ba ba tâm sở thuộc sân độc bặt ngừng

SELDTANG TrENDUN THOGPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Bậc Thượng sư rủ lòng từ bất tận
Phù hộ chúng con được khai tâm minh mẫn,
Giữ chính niệm tỉnh giác dứt u mê.

CHHEPEI NANGTAG MEKHYER CHHIYI TAG/
Dấu hiệu bên trong của giai đoạn Thobpa
Lập lòe tựa những con đom đóm,

NYIMA SHARDrA DOECHHAG LEGYUR PEI/
Dấu hiệu bên ngoài như ánh dương chiếu rọi,

TOGPA ZHICHU GAGPAR GYURPA NA/
Bốn mươi tâm sở thuộc tham độc bặt ngừng

SHEZHIN TrENPE ZINPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Bậc Thượng sư rủ lòng thương bi mẫn
Gia trì chúng con luôn tỉnh táo cẩn thận

THOBPEI NANGTAG MARME BARDrA LA/
Dấu hiệu bên trong của giai đoạn Chenpo
Giống ánh sáng mờ tỏ ngọn đèn bơ,

CHHITAG NAGLAM DrACHEN TABU TE/
Dấu hiệu bên ngoài tựa màn đen nhật thực,

TIMUG LEGYUR TOGPA DUN GAG TSHE/
Bảy tâm sở thuộc về si độc
Đều đang tan và tạo tác bặt ngừng

YANGTAG TrENPE ZINPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Bậc Thượng sư rủ lòng thương bi mẫn
Gia trì chúng con được hoàn toàn tỉnh thức.
Giữ chính niệm tỉnh giác dứt u mê.
/
ZHIPA OESEL CHHENPO SHARWEI TSHE/
Giai đoạn thứ tư, khi đại chân quang ló rạng Osel

NANGTAG TrINTrEL NAMKHA TABU LA/
Dấu hiệu bên trong như bầu trời quang đãng

CHHITAG KYARENG SHARWA TABUI TUE/
Dấu hiệu bên ngoài như sớm mai chớm rạng

OESEL MABU DrEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Bậc Thượng sư ban bi mẫn gia trì
Ban Thủy giác hợp về Bản giác

TELA MINE NAMSHE PHOWA NA/
Nếu không thể an trụ trong Bản giác,
Tâm thức từ cửu khướu thoát ra

TEWA MINTSHAM TSHOGMA NANA WA/
Rốn, ấn đường, thóp, mũi, rồi tai,

MIGTANG CHHULAM SHANGLAM KHATANG GU/
Mắt, niệu đạo, hậu môn và miệng

KAGNE GOCHIG YEWAR JINGYILOB/
Nguyện chín cửa đều cùng đóng kín
Xin Thượng sư ban bi mẫn gia trì
Để duy nhất huyệt bách hội mở ra.

DOEZUG ZUGMED NOEDJIN MIAM CHI/
Nguyện những cửa dẫn đến tái sinh
Vào Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới,

MITANG DUEDrO NYELWA YIDAG SU/
Chư Thiên, Atula và Nhân loại
Cùng Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh

KYEWE KYEGO KAGNE KHACHOE TU/
Khắp các cửa đều đem đóng lại.
Trực vãng miền Tịnh độ không sai

PAWO KHADrOE SUWAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư thương xót rủ lòng
Ban chư Bản tôn và Không hành
Tiếp dẫn vãng sinh về Tịnh độ!

GELTE NAMSHE BARDOR KHYAMPA NA/
Nếu tâm thức lang bạt trong Bardo,

RANGNYI SHIWAR MASHE NYENDrOG TANG/
Không tỉnh thức được về sự chết

DrOGPAR SEMKYANG LENMED YICHHED TSHE/
Khi thân quyến bạn bè không giao tiếp
Khiến tâm thức tuyệt vọng tràn trề

CHHAGDANG THrIWA CHHOEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành tha thiết nguyện Thượng sư
Rủ lòng từ ban gia trì bi mẫn
Cho con xả ly mọi hận thù tham ái.

WANGPO KUNTSHANG LEWANG DZUTHrUL DEN/
Cùng với những khả năng toàn diện,
Và vô vàn năng lực thần thông,

RIRAB DORJE DENTANG MAYI NGEL/
Thần thức có thể đến mọi nơi mặc lòng

MATOG KUNLA THOGMED DrOEPEI TSHE/
Trừ núi Tu Di, Bồ Đề Đạo Tràng và Thai tạng

THAMCHED GYURMAR SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành tha thiết nguyện Thượng sư
Rủ lòng từ gia trì bi mẫn
Giúp chúng con giác tỉnh vạn pháp là như huyễn.

NYIDA MINANG LUELA DrIBMA MED/
Khi không còn hai vầng nhật nguyệt,
Sẽ không còn hình bóng của thân

SAMPA TSAMGYI TONGSUM KORWAR NUE/
Vừa khởi niệm lập tức xuất thần
Đưa tâm tới triệu ngàn thế giới.

WANGMED JADrO LUNGKHYER TABUI TUE/
Khi thần thức chịu luồng quét thổi
Như sợi lông trước gió phất phơ.

RANGSEM RANGWANG THOBPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện cầu
Xin Thượng sư rủ lòng từ bi mẫn
Giúp chúng con kiểm soát được tâm mình

ZESU TrIZA YEDYUE CHHAMA CHHO/
Khi sống bằng hương vị của thức ăn,
Khi tâm thức nổi trôi bất định,

THrULPEI NANGWA DUMAR SHARWEI TSHE/
Tướng trạng gạt lừa vô vàn xuất hiện

JIGSHING KYOWE NYINGLUNG LANGPA NA/
Tâm khí nổi lên vì sợ hãi, đớn đau.

THrULNANG RANGNGO SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện cầu
Xin Thượng sư rủ lòng thương bi mẫn
Gia trì chúng con thấu tri trực nhận
Sự huyễn ảo và những dối lừa
Khởi từ tướng trạng muôn vạn pháp.

REGA DrENPA SHINTU SELGYUR LA/
Đôi khi tâm thức trở nên thật sáng

DEMA THAGTU JEPAR GYURNE NI/
Nhưng sát na sau không nhớ ký ức nào.

SHISON THETSHOM KYEPAR GYURPEI TSHE/
Khi tự hỏi mình còn sống hay đã chết,

NGEPAR SHIWA SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Thượng sư xót thương phù hộ chúng con
Nhận ra rằng mình thực sự đã chết.

CHEDANG SHIYI CHIMA PHENCHHED NE/
Sau bốn ngày rưỡi lìa bỏ thân tứ đại

RANGNYI SHIWAR YINPAR NGOSHE SHING/
Nhận thức ra thực tại của mình

YIDMUG KACHED KYABNE TSHOLWEI TSHE/
Chúng con choáng vất bởi tuyệt vọng tột cùng
Và không ngừng đi tìm nơi nương tựa,

RANGRIG KYABSU SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư rủ lòng từ thương xót
Gia trì chúng con nhận biết quy y
Và an trụ ở nơi tự tính giác

BARDO BARDO YINPAR SHEPEI TSHE/
Khi Bardo được hiểu chính Bardo,

RANGLUE LHARGOM DENE OESEL GOM/
Quán tưởng thân con cũng chính là Bản tôn,
Rồi thiền định về chân quang tự tính

LARYANG ZUNGJUG NYIDU GOMPA YI/
Nguyện chúng con dễ hầu thiền định
Hợp nhất Bản tôn với tự tính chân quang,

DAGPE GYULUE CHHARWAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Bậc Thượng sư rủ lòng từ bi mẫn
Gia trì chúng con liễu ngộ ra sự thật
Báo thân như huyễn vốn sạch làu.

RINYIL GYATSHO CHHOLTANG NAGTSHEL SrEG/
Khi muôn ngàn ngọn núi va nhau
Sụp đổ ầm ầm, đại dương gào thét,

DUETHE LUNGCHEN LANGPA TABUI DrA/
Những khu rừng lửa cháy bùng mãnh liệt

DrUGTONG DUECHIG DIRWA LAJIG TSHE/
Cơn giông tố thảm khốc nổi lên,

CHHOENYI RANGDrAR SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Bậc Thượng sư rủ lòng từ bi mẫn
Gia trì chúng con nhận ra chân thật
Đó là âm thanh của tự tính chân như.

KHADOG NGADEN OEZER THrULSHING BAR/
Khi muôn vàn ánh ngũ sắc chói lòa
Khiến chúng con trở nên kích động

OEDANG THIGLE THIGTHrEN TABU LE/
Từ những tia sáng, cầu sáng, giọt sáng,

JIGPEI THrOTHSOG GYOBSOE DrADrOG TSHE/
Hiện khởi hàng đoàn bậc phẫn nộ uy nghi,
Miệng gào thét “Giết nó đi! Chém nó đi!”,

RANGNANG LHARU SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư rủ lòng từ thương xót
Gia trì chúng con chân thật nhận ra
Đó là chư Bản tôn phóng chiếu tự tâm ra.

DOECHHAG ZHEDANG TIMUG LEGYUR PEI/
Phát khởi từ tham, sân, si ba độc,

KARTANG MARTANG NAGPOE CHONGYANG LA/
Ba vực thẳm trắng, đỏ, đen xuất hiện

RANGNYI LHUNGNYAM RABTU JIGPE TSHE/
Khi hoảng sợ tưởng như sắp sa chân,

RANGNANG TAGTU SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con tha thiết nguyện xin
Bậc Thượng sư rủ lòng thương bi mẫn
Gia trì chúng con trực nhận ra chân thật
Tự tính thanh tịnh của bóng ảnh phóng chiếu kia.

KANGTU KYEWEI LUEKYI ZUGDrUB CHING/
Khi thân bắt đầu hình thành tương ứng
Với cõi giới đầu thai tiếp theo

KARMAR SERTANG NGOWA NAGPOE OE/
Hiện ánh sáng trắng, đỏ, vàng, lam, đen

LHAMI DUEDrO YIDAG NYELWA YI/
Dẫn con đến cõi Trời, Người, Súc sinh
Hoặc Ngạ quỷ hay là Địa ngục

LAMNGA RIMZHIN SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư bi mẫn gia trì
Giúp chúng con chân thật nhận ra
Chúng là năm con đường tương ứng vào các cõi.

ZHELMED KHANGTANG LHAWU DOECHOE TANG/
Nếu chúng con thấy cung điện Thiên giới
Nơi chư thiên đang vui nhảy nô đùa,

NGANGPA KHYUCHHOG TAYI GYENPEI TSHO/
Một hồ nước tung tẩy đàn thiên nga,
Những tuấn mã và đàn bò nhàn nhã,

KHANGZANG PHAMEI DUTHrOE THONGGYUR NA/
Hay lại thấy một tòa nhà lộng lẫy
Nơi hợp nhất cả mẹ và cha,

CHHAGDANG MIGSER DAGPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con cầu nguyện thiết tha
Xin Thượng sư rủ lòng thương bi mẫn
Gia trì chúng con được chân thực giải thoát
Khỏi tham sân si, tật đố buộc ràng.

LUNGMAR CHHARTrIN TSHADrANG KIDE PE/
Nếu bị bão tố, sấm sét, mưa phun,
Lạnh hoặc nóng cặp kè săn đuổi

PHUGPA DrOGPO DONGDUM LASOG TSAR/
Chúng con vội tìm hang hố, gốc cây hay hẻm núi

KYABCHIR JUGPEI NANGWA JUNGGYUR NA/
Để trú ẩn nếu điều này xảy ra,

KYENE NGENPAR SHEPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con cầu nguyện thiết tha
Xin Thượng sư rủ lòng thương bi mẫn
Gia trì chúng con nhận ra chân thật
Đó chỉ là cảnh giới thấp tái sinh.

SrOGCHOE METANG CHAGKYI KHANGZANG THONG/
Nếu chúng con thấy thành quách rợn mình
Làm bằng thép nóng đỏ chết chóc,

GAWE YIDKYI NEDER JUGSEM NA/
Muốn vào trong nhỡ khởi lên ý thích,

RANGNGO SHESHING JIGPA MEPA YI/
Nguyện chúng con chân thực nhận ra
Bản chất của nó và không sợ hãi u mê

NENGEN DELE DOGPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con nguyện xin tha thiết
Xin Thượng sư rủ lòng từ thương xót
Giúp chúng con tránh khỏi Địa ngục này.

NGELTANG GONGKYE MIGSER THrAGTOG TANG/
Vì tật đố tái sinh bằng thai sinh hoặc noãn sinh

TrOSHER LEKYE DrITANG ROLA CHAG/
Hay tham mùi vị, tái sinh nơi ẩm thấp
Hay đơn giản là do bám chấp

DZUEKYE NELA CHHAGPA KYEPEI TSHE/
Vào cảnh giới khiến khoảnh khắc hóa sinh.
Vào thời điểm tái sinh, lòng tha thiết nguyện cầu

CHHAGDANG SrEDPA MEPAR JINGYILOB/
Bậc Thượng sư rủ lòng thương bi mẫn
Giúp chúng con thoát khỏi tham, sân, si.

PHAMA LASOG KYENE THONGWE TSHE/
Khi thấy cha mẹ hợp nhất và cảnh giới tái sinh,

CHHAGDANG MECHING GYUMAR SHEPA TANG/
Thoát tham sân, nguyện chúng con trực nhận
Điều nhìn thấy là huyễn như ảo ảnh,

NELUG RANGNGO SHEPE TrENPA YI/
Nhờ trí tuệ tỉnh giác được gia trì
Chúng con nhận ra bản chất chân như

SHENME NGELGO KHEGPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư rủ lòng từ thương xót
Giúp chúng con bỏ chấp trước mê lầm
Và đóng lại cửa dẫn vào bụng mẹ.

GELTE MAKHEG KYEWA LENPA NA/
Nếu những cánh cửa trên không đóng
Và chúng con buộc phải tái sinh,

DEWACHEN TANG GADEN NGON GA AM/
Nguyện vãng sinh Cực lạc quốc an lành
“Hỷ lạc Tịnh độ”, “An lạc Tịnh độ”, “An lạc Vi diệu Tịnh độ”

KHORLOE GYURGYEL DrAMZE RIGTAG TU/
Hay sinh làm Chuyển Luân Thánh vương
Hay sinh vào dòng thanh tịnh Bà La Môn

SAMZHIN KYEWA LENPAR JINGYILOB/
Lòng kiền thành con nguyện cầu tha thiết
Xin Thượng sư rủ lòng từ thương xót
Giúp chúng con theo sở nguyện tái sinh.

KYEMA THAGTU NGONGYI NEDrEN CHING/
Khi đã tái sinh, nguyện nhớ được kiếp trước của mình

THEGCHHEN CHHOELA CHOEPE KELWAR DEN/
Gặp thắng duyên thực hành Đại thừa Phật pháp.

TSEWE ZHENDON BAZHIG SEMKYE CHING/
Với tâm từ bi duy một niềm ngưỡng khát
Đó là vì lợi ích hữu tình,

TSONPE JANGCHHUB NYURTU DrUBPAR SHOG/
Nguyện chúng con nhờ tinh tiến thực hành,
Được tấn tốc đạt thành giác ngộ.

GYELWA SrETANG CHEPEI JINLAB TANG/
Nương thần lực gia trì phù hộ
Của chư Như Lai, Bồ tát diệu tường,

CHHOENYI RANGZHIN NAMPAR DAGPA TANG/
Nương thần lực của tự tính Chân như
Tuyệt thuần khiết, không mảy may ô cấu,

DAGKYANG SAMPA NAMPAR DAGPEI THUE/
Nương thần lực sự sáng trong vô lậu
Của tâm từ bi vô ngã vị tha,

JITAR MONPA DEZHIN DrUBPAR SHOG/
Nguyện hết thảy tâm nguyện không dư
Đều sẽ được chu viên như ý.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,828,542
Số người trực tuyến: