Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật A Di Đà | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Phật A Di Đà

7764
24/09/2017 - 11:12
 

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
 
Chủng tử tựSHRI
Tâm chân ngôn:  OM AH MI DEWA SHRI

 
Đức Phật Amitabha có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Tiếng Việt gọi là Phật A Di Đà, trong Mandala ngài an trụ ở phương Tây và an tọa trên bảo tòa Khổng Tước vương nêu biểu sự giác tỉnh cùng khả năng chuyển hoá phiền não, đầy đủ các màu sắc, minh tuệ. Sắc thân màu đỏ nêu biểu lòng Đại bi, tướng thanh tịnh của hỏa đại, tay Ngài kết ấn đại định (Định ấn là ngón út, ngón đeo nhẫn, hai ngón giữa giao nhau) nêu biểu 6 đại vô ngại, phương Tây là phương trí tuệ nội chứng. A Di Đà là nghĩa chuyển Pháp luân thuyết pháp của Trí  tuệ Diệu Quan Sát lợi ích các loại căn cơ chúng sinh.
Tu trì chân ngôn Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,494
Số người trực tuyến: