Thực hành pháp tu Trí Tuệ Văn Thù đem lại đời sống an lạc, hạnh phúc | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thực hành pháp tu Trí Tuệ Văn Thù đem lại đời sống an lạc, hạnh phúc

360
15/02/2021 - 05:08

Đức Phật Trí Tuệ Văn Thù là một bậc Cổ Phật  danh hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương. Ngài là bậc đệ nhất trí tuệ trong tất cả chư Bồ tát. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thân màu vàng, đầu đội mũ Bảo Quan biểu trưng cho Ngũ Phật. Tóc Ngài kết thành năm búi trên đỉnh đầu biểu trưng cho năm trí tuệ. Tay phải Ngài cầm kiếm Bát Nhã biểu trưng cho trí tuệ phá tan ám chướng, vô minh, mê vọng. Tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen là kinh Bát Nhã Ba La Mật biểu trưng cho trí tuệ Bát Nhã. Ngài trang hoàng bằng các bảo báu trang nghiêm.Ngài an toạ trên nguyệt luân hoa sen.

Tu trì chân ngôn Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phúc đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và đạt được biện tài vô ngại. Kim khẩu có thể diễn thuyết được tám vạn diệu pháp, thấu rõ được thâm nghĩa của tất cả các pháp, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và tất cả các ác nghiệp về khẩu. 

 Lợi ích của pháp tu trì Bản tôn Trí tuệ

Pháp tu Trí Tuệ Văn Thù dành cho tất cả mọi người. Nhiều hành giả đã đạt giác ngộ nhờ pháp tu này từ hàng ngàn năm nay kể thời Đức Phật Thích Ca.

Đức Văn Thù (Manjushri) là Đức Phật Trí tuệ được tôn kính rộng khắp trên thế giới và thờ phụng trong phần lớn các chùa theo truyền thống Đại thừa và Kim Cương Thừa. Ngài là Đức Phật bảo trợ cho các môn khoa học và nghệ thuật. 

Vì trí tuệ là nguồn gốc đem lại đời sống an lạc, hạnh phúc và cuối cùng dẫn đến giải thoát và giác ngộ, thực hành tu tập Đức Văn Thù giúp đạt được trí tuệ mười phương ba đời chư Phật,tăng trưởng trí tuệ và khả năng ghi nhớ,tiêu trừ thế lực chướng ngại, ám chướng và thù địch, giúp tăng sức thuyết phục và năng lực giao tiếp, đạt được toàn giác.

Nếu bạn đặt làm một bức tượng hay tranh thangka Đức Văn Thù và thực hành trì tụng chân ngôn của Ngài, bạn sẽ có đời sống tái sinh an lành và thuận lợi. 

Bạn tránh được các tác động tiêu cực nhờ việc sống thiện lành, đặc biệt nhờ việc quan tâm đến mọi người và các loài vật.

Pháp tu Văn Thù tiêu giúp tiêu trừ mọi hắc ám, thành tựu tâm nguyện về công danh sự nghiệp. Bạn hãy trì tụng 108 tràng chân ngôn Văn Thù để tích luỹ vô lượng công đức trong 15 ngày đầu năm mới (DL từ ngày 12/02-27/02/2021) và hồi hướng công đức cho hết thảy chúng sinh đều vượt thoát luân hồi, trọn thành Phật đạo:

OM AH RA PA TSA NA DHI 

 

 

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,533
Số người trực tuyến: