Bám chấp vào của cải, nên hay không? | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bám chấp vào của cải, nên hay không?

975
24/01/2022 - 17:34
NYEN PAR DrAG SHING DrO MANG KYE WÖE TÜE/
Tuy nổi tiếng muôn người kính nể,
རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་ནོར་འདྲ་ཐོབ་གྱུར་ཀྱང་།   །
NAM THÖE BU YI NOR DrA THOB GYUR KYANG/
Của cải đầy như Tài Bảo Thiên Vương.
སྲིད་པའི་དཔལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས།   །
SI PEI PEL JOR NYING PO MÉ ZIG NÉ/
Nhưng thấy rõ vinh hoa không thực nghĩa,
ཁེངས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།   ༡༩།
KHENG PA MÉ PA GYEL SÉ LAG LEN YIN/
Lìa kiêu mạn ấy hạnh Bồ đề.
 
Các vị Bồ tát cũng được phép có tiền tài nhưng các ngài không được phép bám chấp vào tài sản đấy. Thậm chí do tâm nguyện lợi tha của mình, bậc Bồ tát có thể là người giàu có nhất thế giới nhưng các ngài hoàn toàn không chấp trước vào những sự giàu có đó. Khi người ta không hiểu thì thường hỏi: “Sao có thể như vậy được?” Điều đó có được là do sự thực hành xả bỏ, đặc biệt là xả bỏ liên quan đến sự hiểu biết thực sự về tính không của vạn pháp. Mọi sự vật hiện tượng thực tế không có thật chất. Khi bạn may mắn được giàu có, điều đó có nghĩa là thiện nghiệp của bạn đã chín muồi.
 
 
Tuy vậy, thật vô nghĩa nếu bám chấp vào đó. Sự giàu có sẽ tồn tại bao lâu tùy thuộc vào việc bạn làm ăn giỏi thế nào. Nếu bạn đã hiểu về xả bỏ hoặc đã đạt tới một cấp độ xả bỏ nào đó thì bạn sẽ không còn bám chấp nữa. Trong thực hành hạnh Bồ tát, ngay cả khi giàu có bạn cũng không có ngã mạn. Đó là một biểu hiện rằng: những vật bên ngoài không quan trọng đối với một người hành Bồ tát đạo. Giàu có bên ngoài được phép nhưng tâm bạn phải không còn bám chấp. Kẻ thù bên ngoài được chấp nhận khi mà tâm bạn tràn đầy sự nhẫn nhục hơn là sân hận. Bạn bè bên ngoài cũng cần có khi tâm bạn không còn chấp thủ. Nếu có sự kiểm soát bên trong thì tất cả mọi thứ đều được chấp nhận.
 
Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, trích từ ấn phẩm "37 phẩm Bồ Tát hạnh", Drukpa Việt nam biên dịch và phát hành.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,953,208
Số người trực tuyến: