1/10/2017, Phóng sinh tích lũy công đức | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

1/10/2017, Phóng sinh tích lũy công đức

592
02/10/2017 - 10:30
Phóng sanh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,
Nguyện đắc trí hụê chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ ,
Thế thế thường hành Bồ tát đạo.
Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Phổ cập ư nhất thiết ,
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành Phật đạo.

 
Sáng ngày 01/10/2017 tức 11/8 lịch Kim Cương thừa, các Phật tử Drukpa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau vân tập tu tập, phóng sinh. Nguyện cầu chư Thượng sư trụ thế dài lâu. Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế lợi ích chúng hữu tình.


 
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,108,964
Số người trực tuyến: