Cầu nguyện Thế giới hòa bình, Quốc thái dân an | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cầu nguyện Thế giới hòa bình, Quốc thái dân an

422
19/10/2017 - 08:00

Phóng sanh công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước con hồi hướng
Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh
Sớm về cõi Phật quang vô lượng.
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện được trí tuệ chơn minh liễu,
Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sanh Tây phương cõi Tịnh-độ,
Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,
Bất thoái Bồ-tát đồng bạn lữ.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.

Chiều ngày 17/3/2017, tại bến Tam Giang, Việt trì, chư Tăng Ni chùa Tây Thiên cùng rất nhiều Phật tử từ nhiều nơi đã cử hành Đại lễ phóng sinh cầu nguyện Cầu nguyện đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, hết thảy chúng sinh sớm giải thoát luân hồi vãng sinh Tịnh độ an lạc. Cầu nguyện Phật pháp trường tồn, các bậc Thầy trụ thế dài lâu, kế nguyện Đức Hộ trì Quy y Đức Zhichen Bairo Rinpoche sớm thể nhập Sa bà lợi ích hết thảy chúng hữu tình.   
Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,107,366
Số người trực tuyến: