Các đời Hoá thân chuyển thế của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Các đời Hoá thân chuyển thế của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

8813
07/12/2016 - 09:00

Kể từ thời của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ nhất Drogon Tsangpa Gyare, Truyền thừa Thiên Long - Truyền thừa Drukpa  được hoằng truyền vô cùng mạnh mẽ, nổi tiếng với sự thực hành thanh tịnh, đức chân tu khổ hạnh cùng những pháp tu trì thâm diệu thành tựu Phật quả ngay trong một đời như “Sáu Pháp Yoga của Naropa”, giáo pháp khẩu truyền tâm yếu “Đại Thủ Ấn”, những pháp thiền định đặc biệt như “Sáu Pháp Vị Bình Đẳng”, “Bảy Pháp Duyên Khởi”. Đức Pháp Vương Gyalwang đời thứ I từng có vô số đệ tử là các thành tựu giả. Ngạn ngữ nhân gian vùng núi tuyết còn lưu truyền câu kệ sau:

“Một nửa người dân là đệ tử Truyền thừa Drukpa, 
Một nửa đệ tử Truyền thừa Drukpa là hành giả Yogi,
Một nửa hành giả Yogi là Đại Thành tựu giả”

Truyền thừa không gián đoạn đã góp phần làm cho Phật pháp được hưng thịnh ở nhiều nơi, đặc biệt có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Nepal, Ấn Độ, Ladakh, Bhutan và nhiều vùng miền trên dãy Himalaya. Kể từ thời điểm Đức Tsangpa Gyare thành tựu đại giác ngộ rồi sáng lập Truyền thừa Drukpa, với tâm nguyện phụng sự nhân loại và vũ trụ, Ngài đã liên tục hóa thân chuyển thế mười hai lần:

 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I và Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II)

 

 (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ III  và Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV)

 

(Đức Pháp Vương GyalwangDrukpa đời thứ V  và Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ VI)

 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ VII   và Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ VIII)

 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX , đời thứ X , đời thứ XI)

 

(Đức Pháp Vương hiện đời Pháp danh Gyalwang Drukpa Jigme Pema Wangchen
 hay Vô úy Liên hoa Quyền lực Tự tại)

 

 (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ nhất và xá lợi thánh tượng Quan Âm)
 

 1. Đức Pháp VươngGyalwang Drukpa đời thứ I Drogon Tsangpa Gyare Yeshe Dorje (1161 - 1211)
 2. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II, Gyalwang Kunga Paljor (1428 - 1476)
 3. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ III, Jamyang Choekyi Dragpa  (1478 - 1523)
 4. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV, Kunkhyen Pema Karpo, (1527 - 1592)
 5. Đức Pháp Vương GyalwangDrukpa đời thứ V với hai hóa thân là Đức Pagsam Wangpo  (1593 - 1653) và Đức Shabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651).
 6. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ VI Gyalwang  Mipham Wangpo (1654 - 1717)
 7. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ VII Gyalwang Thrinley Shingta (1718 - 1766)
 8. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ VIII Kunzig Mipham Chokyi Nangwa (1768 - 1822)
 9. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX Gyalwang Mipham Chokyi Gyatsho  (1823 - 1883)
 10. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ X Gyalwang Mipham Chokyi Wangpo(1884 - 1930)
 11. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XI Gyalwang Tenzin Khenrab Gelek Wangpo  (1931 - 1960)
 12. Đức Pháp Vương hiện đời Pháp danh Gyalwang Drukpa Jigme Pema Wangchen hay Vô úy Liên hoa Quyền lực Tự tại.

Các đời hóa thân của Đức Pháp Vương  sau khi thị tịch đều để lại xá lợi thánh tượng Đức Quan Âm với nhiều pháp tướng khác nhau: Quan Âm 2 tay, Quan Âm 4 tay,...  Nhiều xá lợi Pháp tướng Quan Âm của Đức Pháp Vương còn được trì giữ, thờ phụng cho đến ngày nay tại các tự viện và địa điểm khác nhau trên dãy Himalaya là minh chứng hiện thân chân thật của đức Quan Âm và nêu biểu cho sự chứng ngộ tâm linh trí tuệ đại bi vô lượng. Trước thành tựu tâm linh tôn quý như vậy, người dân trên dãy Himalaya có lòng xác tín rằng Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa chính là hiện thân của Đức Quan Âm thị hiện chốn nhân gian nhằm cứu khổ cứu nạn, đánh thức tình yêu thương, lòng từ bi, trí tuệ nơi mỗi người và đem lại hạnh phúc chân thật, an bình cho mọi hữu tình.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,232,082
Số người trực tuyến: