| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Fourteen Root Downfalls
Mười bốn lỗi phạm giới căn bản – lỗi bể giới nguyện Mật thừa; cụ thể: lời nói hoặc hành vi làm tổn hại đến bậc Thầy hoặc Thượng sư của mình hoặc khởi tà kiến đối với các Ngài; đi ngược lại giáo pháp của Đức Phật hoặc làm trái với sự hướng đạo của Thượng sư; khởi những phiền não ác ý tiêu cực đối với chúng sinh, đặc biệt với huynh đệ Kim Cương trong Tăng đoàn; từ bỏ thái độ và việc thực hành lòng từ đối với chúng sinh, buông thả trong sự ham muốn dục vọng và từ bỏ Bồ đề tâm, lạm dụng truyền thống, truyền thừa và tôn giáo khác với động cơ danh lợi muốn người khác tôn trọng mình; tiết lộ những bí truyền Mật thừa với những người chưa đủ căn cơ chín mùi dẫn đến sự lầm lạc với giáo pháp, tổn hại thân người quý giá của người khác và mình, nghi ngờ chân đế tuyệt đối; lỗi kiềm chế hành động khi cần thiết do sợ những hậu quả ngoài ý muốn phát sinh từ năng lượng tiêu cực của những hành động này, chẳng hạn như không cứu giúp người khác dù có khả năng làm điều này; khởi nghi ngờ liên quan tới ý nghĩa của Như thị, gây phiền nhiễu động niệm đến sự tập trung thiền định của người khác; né tránh thực hiện một số phép tắc cư xử thích đáng, ví dụ như từ chối tuân theo các pháp thực hành cần thiết và phù hợp, chẳng hạn nếm rượu và thịt là những thứ được cúng dường trong thực hành Ganachakra mỗi khi và mỗi lúc điều này được yêu cầu; lạm dụng hoặc coi thấp phụ nữ.
Four Noble Truth
Tứ diệu đế - khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế.
Four Immeasurable Thoughts
Tứ vô lượng tâm – giới nguyện của Bồ tát, cụ thể: từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỉ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm.
Four great rivers
Bốn con sông lớn – dẫn chiếu đến bốn con sông lớn nhất Châu Á, đều bắt nguồn từ đỉnh Kailash: sông Karnali, Indus, Sutlej và Brahmaputra. Một cách ẩn dụ, người ta nói rằng con sông Karnali tuôn chảy từ miệng khổng tước; sông Indus từ miệng sư tử, sông Brahmaputra từ miệng ngựa; và sông Ganges (một nhánh của Karnali) từ miệng khổng tước. Người uống nước từ những dòng sông này được cho là sẽ trưởng dưỡng được những phẩm chất của những loài tương ứng: ngựa - dẻo dai; sư tử - dũng mãnh; voi - uy lực, uy đức, cát tường, và thông tuệ; khổng tước - đẹp đẽ. Người ta nói rằng bốn con sông này nhiễu quanh đỉnh Kailash bảy vòng trước khi chảy xuống hạ lưu.
Four Fundamental Precepts
Bốn Giới Luật Căn Bản của một vị Tỳ Kheo (Tứ Y): không chửi mắng lại khi bị chửi mắng, không sân giận khi bị khiêu khích; không cử tội người khác khi bị người khác cử tội và không đánh trả khi bị đánh.
Four foundations
bốn pháp tu căn bản - được gọi là ngondro trong tiếng Tây Tạng; là những pháp thực hành mở đầu của giáo lý Kim Cương Thừa, bao gồm lễ lạy, trì chú Kim Cương Tát Đỏa tịnh hóa nghiệp chướng, cúng dường mạn đà la, và guru yoga, mỗi pháp cần được thực hành ít nhất 100,000 lần (để được coi là hoàn thành một lần tu tập Ngondro).
Five wisdoms
ngũ trí – đại viên cảnh trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, pháp giới thể tính trí.
Five Terton Kings
năm Pháp Vương khám phá kho tàng – năm bậc khám phá kho tàng quan trọng nhất trong số hàng trăm bậc khám phá kho tàng đã tìm ra những kho tàng và kinh điển được giấu kín của Đức Guru Padmasambhava. Họ là Đức Nyang Ral Nyima Özer (1124-1192); Đức Guru Chokyi Wangchuk (1212-1270); Đức Dorje Lingpa (1346-1405); Đức Pema Lingpa (1445/1450-1521); và Đức Padma Ösel Dongag Lingpa, còn có pháp danh là Jamyang Khyense Wangpo (1820-1892).
Five Dhyani Buddha
Ngũ Thiền Phật – hay còn gọi là Ngũ Trí Phật của năm phương pháp giới (trung, bắc, nam, đông, tây) và biểu trưng cho năm phẩm hạnh của Chư Phật. Các Ngài là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trung phương, Đức Bất Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc, Đức Bảo Sinh Phật ở phương Nam, Đức A Súc Bệ Phật ở phương Đông và Đức A Di Đà Phật ở phương Tây.
First Council
Hội Kết tập kinh điển lần thứ Nhất - Đại hội kết tập kinh điển của 500 vị A La Hán tại Rajgir sau khi Đức Phật thể nhập Niết Bàn.
PAGE of 1 ( 10 TOTAL RECORDS)
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,145,257
Số người trực tuyến: