| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Nyonpa
Nghĩa đen, “bậc thánh điên”; hiện tượng xuất hiện vào thế kỷ thứ XV tại Tây Tạng. Những bậc hành giả này được mệnh danh là nyonpa, hay thánh điên, do những nghịch hạnh hay những cách hành xử bất thường của các Ngài. Những bậc thánh vĩ đại tiêu biểu nhất của truyền thống Nyonpa là các Ngài Tsangnyon Heruka (1452-1507), Drukpa Kunleg (1455-1529) và Unyon Kunga Sangpo (1458-1532).
Nyingma Gyu Bum
Tuyển tập các tantra của Truyền thừa Nyingmapas. 
Nyingma
Early Transmission School (Trường Phái Cổ Dịch) hay Old Translation School (Dòng Dịch Thuật Cổ); chỉ những giáo pháp được hoằng truyền tới Tây Tạng và chủ yếu được chuyển dịch bởi các bậc thượng sư tối tôn quý như Đức Guru Padmasambhava, Vimalamitra, Shantarakshita và Vairotsana trong thời đại trị vì của Đức Vua Trisong Deutsan (790-844) và trong thời kỳ sau đó cho tới tận đời của Đức Rinchen Zangpo vào thế kỷ thứ chín. 
Nyen gyud
“Những huấn thị khẩu truyền bí mật” hay “truyền thừa khẩu truyền tôn quý” của dòng Nyingma.
Nyedon
Chân lý tối thượng.
Nirvana
Niết bàn - sự đoạn trừ luân hồi; sự chấm dứt vĩnh viễn mọi khổ đau luân hồi, và nhờ đó đạt tới cực lạc và giải thoát.
Nirmanakaya
Hóa thân - một trong Tam Thân của Phật; là hóa thân mà Chư Phật thị hiện để cứu độ mọi chúng sinh tới giải thoát. Đây là sự thị hiện của Đấng Giác Ngộ mà chúng sinh bình thường có thể chiêm bái được. 
Nine Senges
Chín vị vua dòng Senge – chín vị vua kế vị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ I Yeshe Dorje (1161-1211) thuộc họ Senge hay “Sư Tử”, nắm giữ Truyền thừa Drukpa cho tới khi Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II Kunga Paljor (1428-1476) quay trở lại 217 năm sau. Giữa thời các vị vua Senge và Đức Kunga Paljor có ba bậc thầy được ấn chứng là hóa thân của các vị Bồ Tát Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi và Kim Cương Thủ cũng trì giữ Truyền thừa Drukpa. Chín vị vua Senge là Đức Onre Darma Senge (1177-1238) cũng là cháu của Đức Tsangpa Gyare; Shonnu Senge (1200-1266); Jangsem Nyima Senge (1251-1287); Dorje Lingpa Senge Sherab (1238-1326); Jamyang Kunga Senge (1314-1347); Jamyang Lodro Senge (1364-1413) và Sherab Senge (1371-1392); các vị đều là những bậc đại thiền trí. 
Ngondro
xem thêm bốn pháp tu căn bản. 
Ngokton Jangchub
(1360-1446) - Đức Ngokton đời thứ VII, người đã hạnh ngộ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II Kunga Paljor (1428-1476), trao lại cho Ngài toàn bộ giáo pháp của dòng Ngok và cúng dường lên Ngài Sáu Sức Trang Hoàng của Đức Naropa cùng bình quán đỉnh của Đức Lama Ngok và vô số bảo vật khác. Sau khi xưng tán Đức Pháp Vương là Đấng Hộ Trì Giáo Pháp, Ngài đã truyền rằng: “Giáo pháp đã quay trở về trong tay của Đấng Thiên Long Chí Tôn!” và thông cáo rằng Đức Kunga Paljor, Bậc Thắng Giả Thiên Long, chính là hóa thân của Đức Naropa. 
Ngokton Choku Dorje
(1036-1102) - một trong những đệ tử lỗi lạc của Đức Marpa, đã đặc biệt được đón nhận từ Ngài nghi quỹ bản tôn Hevajra Tantra (Hỷ Kim Cương) và bốn thứ lớp tantra: giáo pháp căn bản, phương pháp quán tưởng, luận giải tinh yếu và những sự hướng dẫn. Đức Marpa còn tin cậy và ban lại cho Ngài các pháp khí và Sáu Sức Trang Hoàng của Đức Naropa và truyền dạy Ngài Ngokton một lời huyền ký rằng: “Hãy giữ lấy những pháp khí này. Các hậu thế của con cho tới đời thứ bảy, chỉ cần biết cách trì giữ chày kim cương (một cây trùy nhỏ được hành giả cầm bên tay phải trong nghi thức khóa lễ) và chuông (cầm bên tay trái) là đủ để đón nhận vô số ân phước gia trì ban trải từ bậc Thượng sư”. 
Ngawang Choegyal
(1465-1540) - một người anh em họ với Đức Drukpa Kunleg và là cháu của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II Kunga Paljor (1428-1476), người đã kế nghiệp chú của mình lên ngôi vị bảo trì dòng phái; một trong những bậc thầy giáo thọ chính của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ III Jamgyang Chokyi Drakpa (1478-1523) và của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV Kunkhyen Pema Karpo (1527-1592).
New Translation School
Trường phái Tân Dịch Thuật. 
Nangpa
Phật tử. 
Nangchen
Còn được gọi là gomde, “Thánh địa của các thiền giả”; thuộc tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng. 
PAGE of 2 ( 20 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,238,433
Số người trực tuyến: