| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
Arhat
A La Hán nghĩa đen là " người phá ác" người đã đạt được cảnh giới Niết bàn bằng cách loại bỏ mọi cảm xúc phiền não và ám chướng như tham, sân, ảo tưởng, vô minh và tham ái và vì thế không còn bị sinh tử luân hồi ràng buộc. Mục tiêu rốt ráo của các A La Hán là tự giác (tự giải thoát). Đây chính là mục đích của giáo lý Nguyên thủy.
Anuyoga Tantra
Cấp độ thứ ba của Tantra trong đó ít chú trọng về chân lý tương đối (Tục đế) mà chú trọng hơn về tri kiến chân lý tuyệt đối (Chân đế). Ở cấp độ này, hành giả phải phát triển Bồ đề tâm và thọ Bồ tát giới, nếu không sẽ không thể tiếp tục tu tập. Pháp tu này đối trị trực tiếp với ảo tưởng và phiền não khiến chúng có thể chuyển hóa thành Ngũ trí.
Anuttara Yoga Tantra
Tantra Yoga đối thượng là cấp độ cao nhất của Tantra liên hệ tới con đường Đại Thủ Ấn Mahamudra dẫn đến giác ngộ đòi hỏi phải thọ nhận quán đỉnh từ những bậc thầy Mật thừa chứng ngộ.
Analytical meditation
Thiền minh sát tuệ - Xem thêm Vipashyana.
Amoghasiddhi
Bất Không Thành Tựu Phật - Một trong Ngũ Trí Phật có màu xanh lục tương ứng với phương Bắc và thuộc về Nghiệp Bộ. Các pháp tu liên quan đến Bất Không Thành Tựu Phật có thể chuyển hóa các độc từ ghen tỵ thành Thành Sở Tác Trí.
Amitayus
Phật Trường Thọ - còn gọi là Vô Lượng Thọ Phật là Báo thân của Đức Phật A Di Đà, Đức Vô Lượng Quang Phật.
Amitabha
A Di Đà Phật - Vô Lượng Quang Phật, Ngài có màu đỏ tương ứng với phương Tây thuộc về Liên Hoa Bộ. Các pháp tu liên quan đến A Di Đà Phật có thể chuyển hóa các độc từ tham ái thành Diệu Quan Sát Trí.
Akshobhya
A Súc Bệ Phật - một trong Ngũ Trí Phật, Ngài có màu xanh dương và tương ứng với phương Đông thuộc về Kim Cương Bộ. Các pháp tu liên quan đến A Súc Bệ Phật có thể chuyển hoá các độc từ sân và giận thành Đại Viên Cảnh Trí.
Akanishka
Sắc Cứu Cánh Thiên - tiếng Tây Tạng gọi là Ogmin là cõi Tịnh độ cao nhất của tất cả chư Phật. Trong Kim Cương thừa là cảnh giới nơi chư Bồ Tát đạt giác ngộ tuyệt đối.
Ajatashatru, King
Vua Ajatashatru - Xem thêm Bimbisara
Aeon
Một kiếp - Đôi khi còn được phát âm là "eon" tiếng Phạn và tiếng Tạng là kalpa. Một kiếp là một thời đại của thế giới tiêu biểu cho một chu kì của vũ trụ. Một đại kiếp tương ứng với một quy trình thành hoại của vũ trụ. Một đại kiếp tương ứng với một quy trình thành hoại của vũ trụ và được chia thành tám mươi trung kiếp. Một trung kiếp bao gồm một tiểu kiếp trong đó thọ mạng tăng dần (gọi là kiếp tăng) và một tiểu kiếp trong đó thọ mạng giảm dần (gọi là kiếp giảm). Mặc dù Đức Phật không chỉ ra chính xác số năm trong một kiếp song Ngài đã để lại một số chỉ dẫn để giải thích về điều này, theo đó một vài học giả Đức Phật đã để lại một số chỉ dẫn để giải thích về điều này theo đó một vài học giả Phật giáo đã ước tính: Một kiếp thông thường dài khoảng sáu mươi triệu năm. Một tiểu kiếp là 1000 kiếp thông thường hay mườ sáu tỷ năm. Một trung kiếp là 320 tỷ năm, tương đương với 20 tiểu kiếp. Một đại kiếp bằng bốn trung kiếp hay 1,28 nghìn tỷ năm
Acharya
Một Bậc thầy hay một Thượng sư
Abhidharma-koska
A tì đạt ma - tiếng Tây Tạng gọi là Cho Ngonpa Dzod Kho tàng Tri thức. Đây là một tác phẩm tóm lược toát yếu và xúc tích của Vi Diệu Pháp được soạn bởi Ngài Vasabanchu (năm 350 trước Công Nguyên), trong đó tổng hợp giáo lý Sarvastivadin trong tám chương với tổng cộng 600 câu kệ tụng. Kinh điển này được nghiên cứu sâu rộng bởi các Phật tử của cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa.
Yogacara
nghĩa đen, “thực hành yoga” hay “một người có thực hành yoga”; một nhánh của Phật giáo đại thừa được thành lập vào thế kỉ thứ IV. Về sau, những giáo pháp này trở nên vô cùng quan trọng trong Mật thừa. Cùng với Madhyamika hay Trung đạo, đây là một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Triết học “duy tâm” chủ yếu đề cập đến tâm và thức được thành lập trên quan điểm vạn pháp chỉ là sự phóng chiếu của tâm. Học thuyết của trường phái này, Cittamantra được phổ biến rộng rãi ở đại học Nalanda.
Yoga
Con đường thực hành để trở về với Chân Lý, thường đề cập đến những phương pháp thực hành của Mật thừa.
PAGE of 27 ( 395 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,290,915
Số người trực tuyến: