| Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giải thích thuật ngữ
Các khái niệm Mật thừa - Kim Cương thừa
A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W Y Đ
The Words of My Perfect Teacher
Lời vàng của Thầy Tôi – một cuốn sách nổi tiếng của Đức Patrul Rinpoche, hướng dẫn thiết thực dành cho sự thực hành tâm linh của các hành giả theo Kim Cương thừa.
The Precious Garland of the Sublime Path
Vòng Hoa Quý Báu của con đường Tối Thượng – những lời huấn thị của Đức Gampopa ( 1079-1153) thống nhất hai truyền thừa: hệ thống đào luyện thâm thức của Truyền thừa Kadampa, dựa trên Kinh điển Đại thừa, và những hướng dẫn đơn giản nhưng thâm sâu về pháp thiền định Đại Thủ Ấn.
Thangka
Một loại tranh cuộn truyền thống của Tây Tạng, thông thường tả lại một bản tôn hoá thần.
Terton
bậc khám phá kho tàng bí mật, đa số được cất giấu bởi Đức Guru Padmasambhava và Minh Phi Tâm Linh của Ngài là Yeshe Tsogyal.
Terma
bí điển – những giáo pháp được cất giấu do Đức Guru Padmasambhava hoặc đôi khi là những bậc thầy Kim Cương khác tại những nơi bí mật, chờ được khám phá vào thời điểm thích hợp và bởi những bậc đầy đủ phẩm hạnh, được gọi là các bậc terton, đa số họ đều là các đệ tử của Đức Guru Padmasambhava hóa thân trở lại.
Tenggyur
Đan Thù Tạng – bao gồm 213 luận kinh chính của các bậc học giả và thành tựu giả Ấn Độ bàn về Tam Tạng Kinh Điển bằng tiếng Tây Tạng.
Tendrel
nhân duyên - mối quan hệ nhân duyên tương hỗ; mô tả bản chất của hiện tượng là mối liên hệ tương hỗ của vạn pháp.
Ten Perfection
Thập Độ Toàn Hảo- xem thêm Ten Paramitas.
Ten paramitas
Thập Độ Ba La Mật - thiện hạnh Bồ Tát để đạt tới Giác Ngộ Tối Thượng; đây là sự phát triển “Lục Độ Ba La Mật”; thêm vào Sáu Ba la mật đã được nhắc tới, còn bốn ba la mật là phương tiện ba la mật, lực ba la mật, nguyện ba la mật, trí tuệ ba la mật.
Ten Boddhisattva grounds
Thập địa Bồ Tát – còn được gọi là “Ten Bhumis”, là thành quả của thập hạnh, tức là hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diễm huệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa; địa cuối cùng chính là Phật quả với ánh hào quang toàn tri.
Tara:
Độ Mẫu – nghĩa đen là “bậc cứu độ”; một hóa thân của Đức Avalokiteshvara, đã thị hiện từ những giọt lệ của Bồ Tát để trợ giúp Ngài trong các thiện hạnh; Ngài có hai mươi mốt hình tướng, trong đó Đức Lục Độ Mẫu và Đức Bạch Độ Mẫu quen thuộc hơn cả đối với các hành giả.
Tara
Độ Mẫu – nghĩa đen là “bậc cứu độ”; một hoá thân của Đức Avalokiteshvara, đã thị hiện từ những giọt lệ của Bồ Tát để trợ giúp Ngài trong các thiện hạnh; Ngài có hai mươi mốt hình tướng, trong đó Đức Lục Độ Mẫu và Đức Bạch Độ Mẫu quen thuộc hơn cả đối với các hành giả.
Tantra
Mật giáo – nghĩa đen là “không gián đoạn”, giáo pháp bí mật trong Kim Cương Thừa; một thuật ngữ dùng để chỉ vô số giáo pháp, thông thường chứa đựng hệ thống thiền quán Kim Cương Thừa, hoặc giáo pháp bí mật của một Truyền thừa được truyền không gián đọan từ Đức Phật tới bậc trì giữ Truyền thừa hiện đời.
Tango
còn được gọi là Tago, có nghĩa là “mã đầu”, có nguồn gốc từ hòn đá hình đầu ngựa trên một mỏm đá nhô ra, được tin là dấu ấn tự thân chứng đắc của bản tôn Hayagri. Đây là một trong những trường đại học bề thế nhất của Bhutan, nằm gần thủ đô Thimphu.
Tamdrin
Xem thêm Hayagriva
PAGE of 27 ( 395 TOTAL RECORDS)

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,290,916
Số người trực tuyến: